A la meva mare

J Collell, Pbrfodista Anglada, I Vilardebò, Jaume Collell, Periodista I ', Jaume Colle
unpublished
Estudiant el conjunt de la sen1 campanya com a periodista, es troben tres períodes perfectament deli· mitats, tant pel temps com àdhuc per les idees o di-rectrius de les seves tasques. Trobem en els primers temps la vocació periodística de Collell oberta dins un ambient força provincià; s'hi veu més la necess i· tat que tenia d'escriure per al públic que no una idealitat fixa i una direcció prevista. El canonge era lla\·ors un estudiant del Seminari de Vich. Ve després la maduresa. Collell està
more » ... uresa. Collell està ja format ideològicament, té una idea claríssima del moviment català i es disposa a treballar-hi amb tot l'entusiasme prodigiós del seu esperit. S'hi llença fins a deixar-hi bocins de la seva vida. Són els anys c.le La Veu del Mo11tserrat i La Veu de Catalunya, setmanari. Les forces físiques se li esgoten i el repòs li és for-çós. Les publicacions per ell fundades arrelen i crei-xen ufanoses, amb transformacions imposades per la realitat. Sembla que el canonge ha acabat la sent vida periodística, però no és pas ben bé així. Encara que limitant-se per raons de salut a publicacions locals , torna a prendre la ploma, torna a col·laborar en la Gazeta Vt:f?alana, després Mwtltmyesa,· es con-verteix aviat en Director d'aquesta i més tard en la Gasela dc Viclt, essent-ne molts anys a més de director , redactor i el puntal més ferm. Aquesta és la síntesi dels seus seixanta-sis anys i tres mesos de periodisme actiu.
fatcat:jqn2u2xljrgizlbpwcixhvy7zy