ChiLin: a comprehensive ChIP-seq and DNase-seq quality control and analysis pipeline

Qian Qin, Shenglin Mei, Qiu Wu, Hanfei Sun, Lewyn Li, Len Taing, Sujun Chen, Fugen Li, Tao Liu, Chongzhi Zang, Han Xu, Yiwen Chen (+5 others)
2016 BMC Bioinformatics  
doi:10.1186/s12859-016-1274-4 pmid:27716038 pmcid:PMC5048594 fatcat:4wxxsfeiybesvix3ru3riv3bqu