Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819

Mahmut Tat
2019 Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi  
Öz Çalışma 1700-1819 döneminde tereke kayıtlarından yola çıkılarak mihr bedelinin kadın ve erkek terekelerindeki konumunu ve süreç içerisindeki devamlılıklarını, kırılmalarını ve dönüşümü anlamlandırmak için kaleme alınmıştır. Çalışmanın temel soruları ele alınan dönem içerisinde kişilerin mihr ödeme ya da alma tutumlarındaki değişiklikler, zenginlik grupları arasındaki servet-mihr oranları ve bu oranları süreç içerisindeki seyri, mihrin hukuki anlamlarından ziyade kişilerin pratik yaşamındaki
more » ... eri, statü sahipliğinin alınan veya ödenen mihrleri etkileyip etkilemediğidir. Bu soruları cevaplayabilmek adına söz konusu süreçteki Manisa mahkeme kayıt defterleri taranarak ortaya çıkarılan 3820 tereke kaydı çalışmanın temel kaynak grubunu oluşturmuştur. Bu kayıtlar üzerinden de kişilerin servetleri nominal rakamlardan reel rakamlara dönüştürülerek süreç boyunca yaşanan değişimin daha net bir şekilde görülebilmesi hedeflenmiştir. Abstract Based on the probate records of the period 1700-1819, the study aims to contextualize the social meanings of mahr in Manisa as well as their continuity and transformation. The study thus examines the changes in the payment or acquisition of mahr and the wealth/mahr ratio to reveal its economic importance for different wealth groups. By focusing on the changes in this ratio rather than the legal functioning of dowry, it also scrutinizes the importance of dowries in the daily-life of Manisa and whether status affected the amount of paid or received mahr. 3.820 probate inventories retrieved from Manisa court registers are the main sources of the study. By utilizing these records, it also converts nominal values of individual * Doktora öğrencimiz olan Mahmut Tat'ın Şeriye Sicillerine Göre Manisa'da Sosyal Değişim ve Evlilik Kalıpları (1710Kalıpları ( -1750 [İzmir 2017] başlıklı Yüksek Lisans Tezinden ürettiği bu çalışması hakemler tarafından okunmuş ve bir kısım revizyonla beraber yayınlanabilir kararı verilmiştir. Kendisinin bu süreçte vefatı dolayısıyla makale üzerinde bazı düzeltmeler editöryal olarak yapılmıştır.
doi:10.30517/cihannuma.573677 fatcat:bcoi5nlrnjhednjfl5mgomgqse