‫ورزش‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫رفتار‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعات‬ :‫مسئول‬ ‫نویسنده‬ ‫صیادی‬ ‫فاطمه‬ Predict Employee Organizational Performance, According to the Organizational Silence in Office of Youth and Sports of the Kermanshah Province 4

Fatemeh Sayadi, Mahin Sayadi, Hossein Eydi, Fatemeh Sayadi, Homayoun Abbasi
2015 Organizational Behavior Management in Sport Studies   unpublished
‫پیش‬ ،‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫ورزش‬ ‫ادارات‬ ‫کارکنان‬ ‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫سازمانی‬ ‫سکوت‬ ‫براساس‬ ‫کرمانشاه‬ ‫استان‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ،‫همبستگی‬ ‫توصیفی‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫ادارات‬ ‫کارکنان‬ ‫تمامی‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫آماری‬ (‫کرمانشاه‬ ‫استان‬ ‫جوانان‬ 221 ‫نمونه‬ .‫داد‬ ‫تشکیل‬)‫نفر‬ ‫جدول‬ ‫براساس‬ ‫آماری‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫مورگان‬ ‫و‬ ‫کرجسی‬ 469 ‫تصادفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نفر‬-‫خوشه‬ ‫تعیین‬ ‫ای‬ .‫شد‬ ‫و‬ ‫ونداین‬ ‫سازمانی‬ ‫سکوت‬ ‫پرسشنامه‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ،‫تحقیق‬
more » ... مل‬ ،‫تحقیق‬ ‫ابزارهای‬ (‫همکاران‬ 2009 (‫گلداسمیت‬ ‫و‬ ‫هرسی‬ ‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫(و‬ 2009 ‫که‬ ‫بودند‬) ‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫پایایی‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫مقدماتی‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بین‬ ‫ر‬ 00 ‫از‬ ‫نفر‬ ‫قرار‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کرمانشاه‬ ‫استان‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫ادارات‬ ‫کارکنان‬ ‫با‬ ،‫کرونباخ‬ ‫آلفای‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کل‬ ‫پایایی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ 469 ‫آزمودنی‬ (‫سال‬ ‫در‬ 4931 ‫ترتیب‬ ‫به‬) 79 / 0 ‫و‬ 39 / 0 ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬. .‫شد‬ ‫گزارش‬ ‫داده‬ ‫استنباطی‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫آمار‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫(کولمو‬ ‫گروف‬-‫ضریب‬ ،‫اسمیرنوف‬ ‫بین‬ ،‫داد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬)‫چندگانه‬ ‫رگرسیون‬ ‫و‬ ‫پیرسون‬ ‫همبستگی‬ (‫سازمانی‬ ‫سکوت‬ 00 / 0 > p ، 43 / 0-= r ‫معناداری‬ ‫ارتباط‬ ‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬) ‫سازمانی‬ ‫سکوت‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫نیز‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫رگرسیون‬ ‫نتایج‬ .‫داشت‬ ‫وجود‬ 27 ‫بین‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫نمود‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫ادارات‬ ‫متغیر‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ .‫نمایند‬ ‫فراهم‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫سازمانی؛‬ ‫سکوت‬ ‫واژه‬ ‫کليدي‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ ‫سکوت‬ ‫ی‬ ‫؛‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫؛‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫اداره‬ The purpose of this study was to Predict Employee Organizational Performance, According to the Organizational Silence in Office of Youth and Sports of the Kermanshah Province. The research method was descriptive and type of correlation. The statistical population of the study (228 person) consisted of all Employees in the Sports and Youth Offices in Kermanshah Province. According to Kerejci & Morgan, 163 person were randomly cluster. Instruments used in the study, were Questionnaires of Van Dyne et al (2003) Organizational silence and Hersey and Goldsmith (2003) Organizational performance that Primary reliability Was conducted Through a pilot study in between 50 person of the Employees in the Sports and Youth Offices in Kermanshah Province and was approved Then Total reliability were reported through Cronbach's alpha, with 163 participants in the year (1394) of the 0/73 and 0/93 For data analysis, descriptive and inferential statistics was used (K-S Test, Pierson correlation coefficient and multiple regression). The results showed that, significant relationship between organizational silence) r=-./19, P˂. /05 (and organizational performance. Also, the results of stepwise regression analysis Showed that organizational silence respectively can 27 percent of changes from organizational performance to predict. Therefore, we suggest to managers in the sports and youth offices that, through special attention to organizational silence provide Conditions for increase organizational performance. ‫چکيده‬ Abstract
fatcat:cexaerudu5dpna4idj4fqn2xva