Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program Standartlarının Belirlenmesi?

Ayşe Mentiş TAŞ
2004 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi  
ÖZ: Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartları ve bu standartların fakültelerde gerçekleşme durumu öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. İlişkisel tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evrenini Gazi (Kastamonu), Celal Bayar ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları, öğretmen adayları ve bu fakültelerden mezun devlet okullarında
more » ... n sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmuştur. Öğretim elemanları ile öğretmen adayları alt evrenlerinin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenleri için örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu üniversitelerden mezun 129 sosyal bilgiler öğretmeni örnekleme alınmıştır. Grupların görüşlerinin alınması için üç tür anket formu hazırlanmıştır. Standartların uygunluğunu belirlemede frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Önem derecesine ilişkin olarak grupların görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığına varyans analizi ve Scheffe testi ile, gerçekleşme durumuna ilişkin olarak grupların görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığına ilişkisiz örneklemler için t-testi ile bakılmıştır. Önem derecesi ile gerçekleşme durumu arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemede ilişkili örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre beş boyuttaki standartlar büyük ölçüde uygun bulunmuştur. Öğretim elemanları ve öğretmen adayları standartların tamamını öğretmenlerden daha önemli bulmuş, standartların önem derecesinin gerçekleşme durumundan daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.
doi:10.1501/egifak_0000000091 fatcat:3gv5oxogcjcczcbzamx5pl7wvu