Secure searching on cloud storage enhanced by homomorphic indexing

Shu Qin Ren, Benjamin Hong Meng Tan, Sivaraman Sundaram, Taining Wang, Yibin Ng, Victor Chang, Khin Mi Mi Aung
2016 Future generations computer systems  
doi:10.1016/j.future.2016.03.013 fatcat:o4urxwvf4fdo3alchox2qeoy2e