Review of Odaira Mika, "Josei shinshoku no kindai: Jingi girei, gyosei ni okeru saishisha no kenkyu

Naoko Kobayashi
2017 Japanese Journal of Religious Studies  
doi:10.18874/jjrs.44.1.2017.154-158 fatcat:4rt6kgnrmfbkpln3e2v2t2spru