A Path Planning Method Based on Multiobjective Cauchy Mutation Cat Swarm Optimization Algorithm for Navigation System of Intelligent Patrol Car

Dongming Zhao, Huimin Yu, Xiang Fang, Lei Tian, Pengqian Han
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3016565 fatcat:oyoeq54wzzcunnbu3yktqjxtj4