Jak typować guzy do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w wolu wieloguzkowym? Rola konwencjonalnej ultrasonografii oraz elastografii fali poprzecznej — badanie pilotażowe

Kosma Woliński, Ewelina Szczepanek-Parulska, Adam Stangierski, Edyta Gurgul, Magdalena Rewaj-Łosyk, Marek Ruchała
2014 Endokrynologia Polska  
The wide prevalence and relatively low malignancy ratio of thyroid nodular disease (TND) make the selection of suspicious lesions for fine-needle aspiration biopsy (FNAB) a vital problem in endocrinology. Apart from the decision as to whether FNAB is necessary, there is often a second problem -which nodule or nodules to choose in a case of multinodular goitre (MNG), when the number of lesions may be high. The aim of this study was to compare the usefulness of conventional ultrasonography (US)
more » ... that of a novel method of tissue stiffness assessment -shear wave elastography (SWE) -in differentiating between malignant and benign nodules and in selecting the most suspicious lesions in MNG. Material and methods: Patients with MNG, referred for thyroidectomy irrespectively of indications for surgery, underwent thyroid US and SWE examination before surgery, between August and December 2010. Results of these examinations were correlated with the histopathological outcomes. Results: 80 patients with 339 thyroid nodules were included. Ten thyroid cancers (TCs) in ten patients were diagnosed in histopathology. All ten cancers were the least elastic lesions in MNG (using quantitative data on maximal tissue stiffness). Four cancers appeared as the biggest lesions in MNG, while one was equally the biggest in a particular goitre (there were other lesions of the same size) taking into account maximal diameter. Three of ten cancers possessed the highest number of suspicious features in MNG, a further four had the highest number equally, with at least one other lesion in the same goitre. Conclusions: On the basis of our results, the relatively high stiffness of a lesion compared to other nodules from the same MNG should be considered as a strong argument for choosing that particular one for FNAB. (Endokrynol Pol 2014; 65 (2): 114-118) Streszczenie Wstęp: Wysoka częstość choroby guzkowej tarczycy oraz stosunkowo niskie ryzyko złośliwości czyni wybór zmian, które powinny być poddane biopsji cienkoigłowej żywotnym problemem w endokrynologii. Oprócz decyzji czy biopsja cienkoigłowa jest wskazana, często powstaje kolejny problem -który guzek lub guzki wybrać w przypadku wola wieloguzkowego, w którym liczba zmian bywa wysoka. Celem tego badania było porównanie użyteczności konwencjonalnej ultrasonografii oraz nowej metody oceny sztywności tkanekelastografii fali poprzecznej -w różnicowaniu guzków łagodnych i złośliwych oraz selekcji najbardziej podejrzanych zmian w wolu wieloguzkowym. Materiał i metody: Pacjenci z wolem wieloguzkowym kierowani do tyroidektomii pomiędzy sierpniem a grudniem 2010 roku, niezależnie od wskazań do zabiegu, przechodzili przedoperacyjne badanie sonograficzne i elastograficzne. Wyniki tych badań porównano z rozpoznaniem histopatologicznym. Wyniki: Do badania włączono 80 pacjentów z 339 guzkami tarczycy. W badaniu histopatologicznym zdiagnozowano dziesięć raków tarczycy. Wszystkie raki stanowiły najmniej elastyczną zmianę w obrębie wola wieloguzkowego (uwzględniając ilościowe dane dotyczące maksymalnej sztywności zmiany). Cztery raki okazały się największymi zmianami w obrębie wola wieloguzkowego, jeden był największym na równi z innymi guzkami z danego wola (tzn. istniały guzki w obrębie danego wola o takiej samej wielkości), uwzględniając maksymalny wymiar guzka. Trzy z dziesięciu raków posiadało największą liczbę podejrzanych cech sonograficznych, kolejne cztery największą liczbę na równi z co najmniej jedną inną zmianą w obrębie danego wola. Wnioski: Na bazie wyników badań stosunkowo wysoka sztywność zmiany -w porównaniu z innymi guzkami u danego pacjenta, powinna być rozpatrywana jako silny argument za wyborem tej zmiany do biopsji cienkoigłowej. (Endokrynol Pol 2014; 65 (2): 114-118) Słowa kluczowe: elastografia fali poprzecznej; ultrasonografia; guzki tarczycy This study was supported by the State Committee for Scientific Research (grant nr N N402 545540 and 402/FNiTP/162/2009).
doi:10.5603/ep.2014.0016 pmid:24802734 fatcat:yb75nyqlljdu3ad7w4tewrvtfq