Skala wykorzystania narzędzi controllingu strategicznego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Janusz Nesterak
2016 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: W trakcie prowadzonych badań nad stanem controllingu w Polsce skupiono uwagę na kilku obszarach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Jednym z nich jest controlling strategiczny, który wyznacza kierunek rozwoju controllingu zarządczego w każdym przedsiębiorstwie. Głównym powodem wprowadzenia tego obszaru do badań była potrzeba zdobycia wiedzy na temat stopnia zaangażowania pracowników w budowę i monitorowanie strategii. Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych
more » ... ch controllingu strategicznego prowadzonych w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Abstract: During research on the use of controlling in Poland, focus has been directed towards several areas of the current functioning of enterprises . One of these areas is strategic controlling which sets the direction of the development of management 1 Publikacja została sfi nansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. SOEP Pierwszym obszarem prowadzonych badań był controlling strategiczny. Uzyskane wyniki pozwoliły pozyskać wiedzę na temat sposobu budowy strategii
doi:10.18559/soep.2016.2.10 fatcat:46lupexzufds5c2tpc4r52bkfe