Διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών της Ειδικής αγωγής σχετικά με τη συμβολή της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην κοινωνική τους ένταξη

Μαρία Πατσιαλίδου
2020 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δομές της ειδικής αγωγής, καλούνται να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο τους, με σκοπό την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το εάν και κατά πόσο το πρόγραμμα διδασκαλίας και η συνολική λειτουργία των ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς και Πτολεμαΐδας, συντελούν στην κοινωνική ένταξη των μαθητών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέξαμε ως μέθοδο την ποσοτική
more » ... ποσοτική προσέγγιση και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο που δομήθηκε ειδικά για την έρευνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ΕΕΕΕΚ δεν άρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, αφού αποτελούν δομές ξεκομμένες από τις άλλες εκπαιδευτικές δομές, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν δεν είναι μόνιμοι και δεν έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή κι επιπλέον είναι διαπιστωμένη η ύπαρξη διαφόρων προβλημάτων στη λειτουργία των ΕΕΕΕΚ (οικονομικά, στέγασης, κλπ.). Με την παρούσα έρευνα επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε στην έρευνα που αφορά στο θεσμό της ειδικής αγωγής και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη δομή ΕΕΕΕΚ, αναφορικά με τη λειτουργία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και να αξιοποιηθούν στο συνολικό σχεδιασμό προγραμμάτων της ειδικής αγωγής, από φορείς που έχουν ως αντικείμενο την ειδική αγωγή.
doi:10.12681/edusc.3022 fatcat:ozlmbnybuvfpjegvgfeawoqufi