Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej

Eulalia Skawińska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, RomualdI. Zalewski
2014 Przegląd Organizacji  
Celem artykułu jest wskazanie roli innowacji społecznych i możliwości ich wpływu na kształtowanie wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej. Ich ilość, rodzaj, unikatowość i specyfika pozwala na odróżnienie określonego regionu od innych poprzez wrażenia, które on wywiera na podmioty otoczenia. Praca ma charakter teoretyczny i powstała w oparciu o źródła wtórne. Realizując cel pracy autorzy najpierw wyjaśniają pojęcie wizerunku podmiotu i innowacji społecznych w świetle literatury
more » ... atowej i podają własną definicję. Następnie prezentują funkcje innowacji społecznych, które współcześnie mogą odegrać ważną rolę w kształtowaniu wizerunku jako źródła przewagi konkurencyjnej regionu. Podają przykłady wdrożonych innowacji społecznych, które dokumentują wykonanie założonego celu pracy.
doi:10.33141/po.2014.06.01 fatcat:g66r4zsxwjhnpoevsrtnfdorc4