APPLICATION OF CORE STABILITY CONCEPT FOR REDUCTION IN WEAK CONNECTIONS OF BOIKINETICS CHAIN IN HOCKEY PLAYERS – PRELIMINARY REPORT

Małgorzata Wójcik, Idzi Siatkowski
2012 Polish Journal of Sports Medicine  
Sło wa klu czo we: kon cep cja co re sta bi li ty, te sty Per fo man ce Ma trix, sła be po łą cze nia, ćwi cze nia wzmac nia ją ce
doi:10.5604/1232406x.991353 fatcat:xp3xqd7npfanxiscad63h3sg4i