Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi Cumhuriyet International Journal of Education-1-Cilt 1 / Sayı 1 / Mart 2012

Sosyal Bilgiler, Öğretiminde Kavram, Haritaları Kullanımının, Öğrencilerin Tutum, Akademik Başarı, Bilgilerinin Kalıcılık, Düzeylerine Etkisi, Kaya Yılmaz, Ramazan Çolak
unpublished
Özet Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı öğrencilerin birbirinden kopuk bilgileri ezberlemelerini değil sosyal bilimlere ait kavramları ve bu kavramlar arasındaki anlamsal ilişkileri kavramalarını gerektirmektedir. Bu araştırmada sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde kavram haritaları kullanılmasının ilköğretim öğrencilerinin tutum, başarı, bilgilerinin kalıcılık düzeyi ve kavramları algılama becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada hem nicel hem de nitel veri
more » ... ve analiz yöntemleri kullanılmıştır. Tutum ölçeği, başarı testi, kalıcılık testi, kompozisyon ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler SPSS istatistiksel paket programı ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin tutum, başarı ve kalıcılık testi puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel anlamlı farklılıklar bulunmuş, nitel bulguların da bu sonuçları desteklediği görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı tartışma ve öneriler yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kavram haritası, sosyal bilgiler, tarih öğretimi, tarihsel kavramlar Abstract Social Studies Education Program requires that students understand social sciences concepts and see the relationship among them rather than memorize disconnected bits of information. This study investigated the effects of concept maps on the attitudes, academic success, retention of knowledge and concept comprehension skills of elementary school students in the teaching of historical topics. Both quantitative and qualitative research methods were used in the study. Attitude scale, achievement test, knowledge retention test, student essays and semi-structured interview protocol were employed to gather data which were analyzed via SPSS program and descriptive qualitative analysis. The study results showed that there were statistically significant differences between the attitude, achievement, knowledge retention, and concept comprehension scores of experiment and control group students. Discussion and recommendations were made on the basis of research findings. GİRİŞ Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı çağdaş eğitim programlarının uygulamaya konulması, davranışçılığa dayalı geleneksel anlayışla öğrenci yetiştiren ülkemizde eğitim sisteminin eleştirilmesine, bu alanda yeni çalışmaların ve programların geliştirilmesine sebep olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak ülkemizde öğretmen merkezli öğretim yerine bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarına dayalı öğrenci merkezli öğretim yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki rollerinde önemli değişiklikler öngören bu yaklaşımda, öğretmen bir bilgi deposu veya bilgiyi doğrusal olarak öğrenciye aktaran bir kaynak değil, öğrencileri bilgi kaynaklarına yönlendiren, öğrencilerin yeni karşılaştıkları bilgileri önceki bilgi ve tecrübeleri ile ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardım eden bir rehber olarak görülmeye başlamıştır (Yılmaz, 2008a). Öğrencilerin edilgen konumdan çıkarak kendi öğrenmelerinde etken bir rol oynamaları gerektiğine vurgu yapan yapılandırmacı paradigma, anlamlı ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin pasif olarak bilgiyi ezberlemek yerine kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlamaları gerektiğini öngörmektedir. Çünkü kavramlar öğrenmenin merkezi olan bilişin temel yapı taşlarını oluştururlar ve bu sebepten tüm düşünme becerilerinin temelinde yer alırlar.
fatcat:sg3yjvk7bzhaxlw42ehbtg2stm