Improvement of control method over the environment of cognitive radio system using a neural network

Yaroslav Obikhod, Volodymyr Lysechko, Yuliia Sverhunova, Oleksandr Zhuchenko, Oleksiy Progonniy, Georgiy Kachurovskiy, Viacheslav Tretijk, Volodymyr Malyuga, Valeriy Voinov
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
doi:10.15587/1729-4061.2017.108445 fatcat:62llpce4vfh5ffg4fi5xv7rlvm