Research of mechanical characteristics of pb-ca-sn alloys and tapes for cur-rent leads in sealed lead-acid batteries (Vrla)

Yu. I. Kazacha, S. V. Shnurovoy, V. A. Ivanov, V. A. Dzenzerskiy, S. V. Burylov, V. Yu. Skosar
2013 Nauka ta Progres Transportu  
doi:10.15802/stp2013/11657 fatcat:t65yww3ejnexppmym5w7bpryxy