A survey of Kurdistan University of Medical Sciences students' perceptions of educational environment based on DREEM model in 2015

mahnaz sayyadi, Ahmad vahabi, boshra vahabi, sirvan sayyad, masoud moradi, masoud rasoulabadi, faezeh sharifian
2017 فصلنامه پرستاری،مامایی و پیراپزشکی  
2 ‫وهابی‬ ‫بشری‬ ، 3 ‫صیاد‬ ‫سیروان‬ ، 4 ، ‫مرادی‬ ‫مسعود‬ 5 ‫آبادی‬ ‫رسول‬ ‫مسعود‬ ، 6 ‫شریفیان‬ ‫فائزه‬ ، 7 1 -‫دانشجویی،‬ ‫تحقیقات‬ ‫بهداشت،کمیته‬ ‫آموزش‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ‫ایران.‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ 2 -‫ایران‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫پیراپزشکی،‬ ‫دانشکده‬ ‫آزمایشگاهی،‬ ‫علوم‬ ‫گروه‬ ‫استادیار‬ ‫پزشکی،‬ ‫شناسی‬ ‫حشره‬ ‫تخصصی‬ ‫دکتری‬ 55336333 -780 vahabiahmad@gmail.com 5 -‫د‬ ‫ایران.‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویی،‬
more » ... اه‬ ‫دانشجویی،‬ ‫تحقیقات‬ ‫کمیته‬ ‫پزشکی،‬ ‫انشجوی‬ 6 -‫ایران.‬ ‫کرمانشاه،‬ ‫کرمانشاه،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویی،‬ ‫تحقیقات‬ ‫کمیته‬ ‫پزشکی،‬ ‫دانشجوی‬ 3 -‫ک‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فناوری،‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫معاونت‬ ‫زیستی،‬ ‫آمار‬ ‫ارشد‬ ‫ارشناس‬ ‫ایران.‬ 3 -‫ایران.‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فناوری،‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫معاونت‬ ‫پزشکی،‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ 0 -‫ایران.‬ ‫سنندج،‬ ‫کردستان،‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویی،‬ ‫تحقیقات‬ ‫کمیته‬ ‫آزمایشگاهی،‬ ‫علوم‬ ‫دانشجوی‬ ‫دریافت‬ ‫تاریخ‬ : 18 / 11 / 53 ‫پذیرش‬ ‫تاریخ‬ : 21 / 11 / 53 ‫چکیده‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬ : ‫تعیین‬ ‫عاملی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫محیط‬ ‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫فراگیران‬ ‫در‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫کننده‬ . ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫عرصه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬ ‫نحوی‬ ‫استانداردهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نزدیک‬ ‫یادگیری‬ ‫باشد.‬ ‫دور‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫تعیین‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫کردستان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویان‬ ‫درک‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ DREEM ‫سال‬ ‫در‬ 1556 ‫بود.‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫روش‬ ‫ها:‬ ‫کردستان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویان‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫جامعه‬ ‫بود.‬ ‫مقطعی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫بودند‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ها،‬ 577 ‫نمونه‬ ‫روش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫طبقه‬ ‫گیری‬ ‫انتخاب‬ ‫متناسب‬ ‫تخصیص‬ ‫با‬ ‫بندی‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫ابزار‬ ‫گرفتند.‬ ‫جمعیت‬ ‫بخش‬ ‫بود.‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫پرسشنامه‬ ‫بود.‬ ‫داندی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫ها‬ ‫جنس،‬ ‫سن،‬ ‫شامل‬ ‫شناسی‬ ‫تحصیل‬ ‫محل‬ ‫دانشکده‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬ ‫تأهل،‬ ‫وضعیت‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫بود.‬ ‫دانشجو‬ ‫داده‬ ‫وتحلیل‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ SPSS ‫نسخه‬ 27 ‫استفاده‬ ‫داده‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫گردید.‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫آوری‬ ‫برای‬ ‫ویتنی‬ ‫من‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫معیار‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫فراوانی،‬ ‫شامل‬ ‫توصیفی‬ ‫آمار‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫حالته‬ ‫دو‬ ‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دانشجو‬ ‫ادراک‬ ‫رابطه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫والیس‬ ‫کروسکال‬ ‫آماری‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫مثل‬ ‫استفاده‬ ‫دانشکده‬ ‫تحصیلی،‬ ‫مقطع‬ ‫مانند‬ ‫حالته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دانشجو‬ ‫ادراک‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫بررسی‬ ‫گردید.‬ ‫یافته‬ ‫ها:‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫دیدگاه‬ ‫کلی‬ ‫نمره‬ ‫میانگین‬ 75 / 22 ± 76 / 175 ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫کمترین‬ ‫بود.‬ ‫حیطه‬ ‫میانگین‬ ‫نمره‬ ‫با‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ 63 / 7 ± 73 / 2 ‫و‬ 33 / 7 ± 03 / 2 ‫خودش‬ ‫اجتماعی‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫دانشجو‬ ‫ادراک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫آموزشی،‬ ‫محیط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫تحصیل‬ ‫محل‬ ‫دانشکده‬ ‫بین‬ ‫بود.‬ ‫خودش‬ ‫علمی‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫دانشجو‬ ‫ادراک‬ ‫و‬ ‫آما‬ ‫تفاوت‬ ‫معنی‬ ‫ری‬ ( ‫بود‬ ‫دار‬ 72 / 7 = p ‫دانشگاه،‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫متغیرهای‬ ‫سایر‬ ‫بین‬ .) ‫معنی‬ ‫آماری‬ ‫تفاوت‬ ( ‫نشد‬ ‫مشاهده‬ ‫داری،‬ 73 / 7 < p .) ‫نتیجه‬ ‫گیری:‬ ‫درصد‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫گزارش‬ ‫نامطلوب‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی‬ ‫محیط‬ ‫دانشجویان،‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫درصد‬ ‫اگرچه‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫می‬ ‫مرورزمان،‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫نارضایتی‬ ‫سبب‬ ‫تواند‬ ‫آن‬ ‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ها‬ ‫باشد.‬ ‫اثرگذار‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫های‬ ‫کلیدی‬ : ‫مدل‬ ‫آموزشی،‬ ‫محیط‬ DREEM ‫درک‬ ‫دانشجو،‬ ‫دیدگاه،‬ ، Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 21:39 +0430 on Saturday March 21st 2020
doi:10.29252/sjnmp.2.4.56 fatcat:tqo777udafcrzkyebyszf756my