Категорійні ознаки віддієслівних іменників

N. Kostusiak, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
2018 Lìngvìstičnì Studìï  
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ 39 the functional load of primary prepositions, which is reflected in their functional semantic paradigms. Perspective is the consideration of prepositions in other discursive practices, the establishment of a holistic functional semantic paradigm of primary prepositions, the manifestation of the range of their synonymy, antonymy, and others. КАТЕГОРІЙНІ ОЗНАКИ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ Запропоновано різноаспектне дослідження спрямованих в іменникову сферу
more » ... в іменникову сферу дієслів, з'ясовано умови їхньої синтаксичної, морфологічної та семантичної субстантивації, схарактеризовано граматичну та значеннєву палітру віддієслівних іменникових компонентів, розглянуто їхні видові та валентні ознаки, закцентовано на іменникових морфологічних категоріях віддієслівних форм. Ключові слова: дієслово, іменник, транспозиція, субстантивація, час, стан, спосіб, вид, валентність, рід, число, відмінок. Спектр новітнього студіювання категорійної системи багатогранний і масштабний, про що свідчать численні праці сучасних провідних граматистів. На сьогодні маємо досить потужну й амбітну українську граматичну школу, яка продукує актуальні теоретичні концепції й пропонує різні лінгвістичні моделі опису мовних одиниць і категорій, що, зрештою, зумовлює витворення їхньої цілісної та різноаспектної схеми аналізу. Окреслена методика актуальна й для дослідження категорійної спеціалізації транспозитів, які неодноразово були об'єктом пильної уваги. У сучасній україністиці досить панорамно представлено синтаксичний ступінь таких різновидів транспозиції: 1) адвербіалізації (Habay); 2) ад'єктивації (Kostusyak "Syntaksychna ad"yektyvatsiya vidminkovykh form"; Kostusyak "Syntaksychna prykmetnykova transpozytsiya"; Kostusyak "Syntaksychna viddiyeslivna ad"yektyvatsiya"; Mezhov "Ad"yektyvne funktsionuvannya imennykiv"); 3) вербалізації (Horodens'ka "Rechennyevotvirnyy potentsial"; Horodens'ka "Semantychnyy i morfolohichnyy potentsial"; Kostusyak "Syntaksychna verbalizatsiya"; Kostusyak "Osoblyvosti vidprykmetnykovoyi verbalizatsiyi"). Вербалізацію як триступеневе явище, що, крім синтаксичного, виявляє стосунок до морфологічного та семантичного ступенів, позиціоновано в монографії І. А. Мельник (Mel'nyk). Заслуговує на увагу дослідження Л. О. Колібаби, присвячене вияву словотвірної асиметрії в межах багатозначних дієслів та іменникових девербативів (Kolibaba). У контексті деяких дієслівних категорійних ознак, головно категорії виду, віддієслівні субстантиви аналізують І. Р. Вихованець (Vykhovanets' 103, 131), К. Г. Городенська (Vykhovanets', Horodens'ka 148), М. Д. Гінзбург (Hinzburh "Vydove protystavlennya") та ін. Дещо ширше категорійна дієслівна палітра представлена в статті М. Д. Гінзбурга "Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов'янських мов", у якій похідні від дієслова іменники як назви опредметнених процесів (у студії лінгвіста -НОМ) кваліфіковано з огляду на наявність у них граматичних категорій виду, перехідності / неперехідності, стану й проаналізовано на тлі їхніх відповідників у польській, чеській та російських мовах. Науковець висновкує: "Отже, українські НОП на -ння, -ття успадковують низку дієслівних властивостей, а саме: вид твірного дієслова, перехідність / неперехідність, його дієслівне керування (але об'єкт, що стоїть при дієслові у знахідному відмінку, стоятиме при НОП у родовому)" (Hinzburh "Ukrayins'ki viddiyeslivni imennyky" 7). Проте описаний вище доробок науковців абсолютно не вичерпує рівень опрацювання порушеної проблеми. Попри те що лінгвістична парадигма еволюціонує в інтерпретації всіх різновидів транспозиції, зокрема й вербалізації, докладнішого студіювання потребують питання взаємодії та взаємовпливів іменникових та дієслівних категорій у віддієслівних іменниках як репрезентантах морфологічного ступеня вербалізації. Поза увагою науковців перебуває одна з найважливіших категорійних ознак дієслова -валентність, яка, без сумніву, відбита, хоч і з деякими модифікаціями, у репрезентантах опредметненої динамічної семантики. З огляду на це мету статті вбачаємо в цілісному дослідженні морфологічно оформлених віддієслівних субстантивів, розмежуванні центральних та периферійних виявів їхніх категорійних значень. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: 1) на основі принципів гомогенної класифікації частин мови вирізнити диференційні ознаки утворених від дієслів іменників, з'ясувати особливості значеннєвої палітри вказаних мовних одиниць; 2) відповідно до трьох ступенів транспозиції схарактеризувати синтаксично, морфологічно та семантично вербалізовані субстантиви; 3) визначити дієслівні категорії, які в обраних за об'єкт дослідження Abstract Background: Recent studies of the grammatical system of modern Ukrainian language demonstrated the productivity and objectivity of concepts, supporters are trying to develop and apply new methods of analysis of various linguistic units and phenomena. In this vein there is a comprehensive description of the syntactical derivatives, creating the typology of transposed units, studying them in different ways. The relationship of the problem detects the studying of verbal nouns, clarifying their functional purpose, combination features with other components of sentences, formal syntactic and semantic syntactic potential of these secondary language signs. Purpose: Comprehensive research of morphological verbal nouns, differentiation of central and peripheral manifestations of their categorical meanings. Results: Orientation of verbs in the syntactic substantive position predetermines their morphologization and leveling of many verbal categories. Verbal nouns lose their tense, mood, person and voice, but maintain their aspect and valence, which get a status of transpositional categories. Like verbs, verbal nouns have the perfective aspect and the imperfective aspect. Substantives that are formed by non-affixal method mainly define the objectified continuous dynamics, and verbal nouns ending in -ння define the objectified effectiveness of action, process or state. The interlevel category of valence of verbal derivatives, as well as forming verbs, has seven gramemmes. But verbal nouns that marked with the partial "fading" of valent positions in comparison with forming verbal forms. Specificity of derivative words is also that all dependent substantive components, even the subject, are at the right-side position. Discussion: In modern Ukrainian literary language verbs can undergo syntactic, morphological and semantic substantivization. The categories of aspect and valence are maintained under the condition of morphological substantivization and some independent categories of gender, number and case are occurred. The perspective of the research is to study the grammatical categories of transposed words of other varieties.
doi:10.31558/1815-3070.2018.35.3 fatcat:7j53ymmbqbdxzhikwccgf32kbq