Examining the relationship between job satisfaction and organizational commitment: A research on public sector healthcare professionals during the pandemic period

Sinan Gürcüoğlu, Makbule Hürmet Çetinel, Alper Karagöz
2020 Journal of human sciences  
The aim of this study is to determine the relationship between the job satisfaction levels of public sector health workers and their organizational commitment. The research was conducted with the participation of health sector employees. Job Satisfaction Scale and Organizational Commitment Scale were used. In the study, job satisfaction and organizational commitment levels were also investigated in terms of demographic variables. The obtained data were analyzed by statistical methods.
more » ... e Statistics, ANOVA, t test, correlation and regression analysis were used. According to the findings; there is a negative relationship between emotional continuance and external satisfaction. There is positive correlation between continuance commitment internal satisfactions, and negatively significant relationship between continuance commitment and external satisfaction. In addition, a significant negative correlation was founded between normative commitment and internal satisfaction, positive significant relationship between normative commitment and external satisfaction. It was determined that continuance commitment and normative commitment variables had a significant effect on the internal job satisfaction of helthcare personnel, while emotional commitment, continuance commitment and normative commitment variables had a significant effect on external job satisfaction. It was found that demographic factors are also effective on job satisfaction and organizational commitment. ​Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. Özet Bu çalışma ile kamu sektörü sağlık çalışanlarının iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sağlık sektörü çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İş tatmini ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri demografik değişkenler açısından da araştırılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile analize edilmiştir. Tanımlayıcı İstatistikler, ANOVA, t testi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; duygusal bağlılık ile dışsal tatmin arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Devam bağlılığı ile içsel tatmin arasında pozitif yönlü, devam bağlılığı ile dışsal tatmin arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca normatif bağlılık ile içsel tatmin arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki ve normatif bağlılık ile dışsal tatmin arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Sağlık personellerinin içsel iş tatminlerine devam bağlılığı ve normative bağlılık değişkenlerinin anlamlı birer etkisi olduğu, dışsal iş tatminlerine duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık değişkenlerinin anlamlı birer etkisi olduğu tespit edilmiştir. Demografik faktörlerin de iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğu bulgulanmıştır.
doi:10.14687/jhs.v17i4.6096 fatcat:hs2pywyhqvc6zmvtuxrqzqsedq