The Investigation of MiR-125a and MiR-155 Levels in White Coat Hypertension and Essential Hypertension

Hakan Yavuzer, Chayar Ali, Aylia Yeşilova, Mahir Cengiz, Serap Yavuzer, Adnan Levent Yaldıran
2017 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
Amaç: Beyaz önlük hipertansiyonu (BÖH) yüksek kardiyovasküler risk faktörü olup, hastalığın nedeni ve patofizyolojisi iyi bilinmemektedir. Çalışmamızın birinci amacı, hipertansiyon ile epigenetik ve moleküler ilişkisi daha önce gösterilmiş mikroRNA'lardan miR-125a ve miR-155'in plazma ekspresyon seviyelerini BÖH, hipertansiyon ve normotansif hasta gruplarında araştırmak ve karşılaştırmaktır. Çalışmamızın ikinci amacı, bu mikroRNA seviyelerinin klinik ve ambulatuvar kan basıncı ölçümleri ile
more » ... kisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Seçilmiş iki mikroRNA miR-125a ve miR-155 seviyesi 30 hipertansif ve 30 BÖH'lü hastalar ile 30 normotansif sağlıklı kontrolde çalışıldı. miR-125a ve miR-155'in ekspresyon düzeyleri kantitatif qRT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan gruplar arasında, miR-125a ve miR-155 ekspresyon seviyeleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı. Tüm gruplar içerisinde miR-125a ile miR-155 (r=0,861, p<0,001) arasında anlamlı pozitif yönde korelasyon saptandı. miR-125a ve miR-155 ile klinik, laboratuvar ve kan basıncı ölçümleri arasında ilişki görülmedi. miR-155 ile bel çevresi arasında anlamlı olarak ters yönde korelasyon saptandı. Sonuç: Bu çalışmada, hipertansiyon ve BÖH'ün etiyopatogenezine epigenetik yönden araştırmayı amaçladık. Hipertansiyon ve BÖH hastalarının mikroRNA ekspresyon düzeylerinin literatür verileri ile uyumlu olarak tutarlı olduğu ve aynı yönde değişim gösterdiği görülmüştür. Ancak, olgu sayısının az olması nedeni ile istatistiksel anlamlı bir ilişki saptamadık. Bu sonuçların ışığında, gelecekte mikroRNA'ların hipertansiyon ve BÖH'lü hastaların tanı, tedavi ve takiplerine önemli katkılar sağlayabileceğini ve klinik kullanıma girebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: beyaz önlük hipertansiyonu, miR-125a, miR-155 ABSTRACT The Investigation of MiR-125a and MiR-155 Levels in White Coat Hypertension and Essential Hypertension Objective: White coat hypertension (WCH) is a high cardiovascular risk condition and a fundamental understanding of the cause and pathophysiology of the disorder is still lacking. Recent studies demonstrated that microRNAs (miRNAs) are involved in hypertension. However, the roles of miRNAs in WCH are not known. The first aim of this study was to investigate the levels of miR-125a and miR-155 plasma expression levels in the WCH, hypertension (HT) and normotensive(NT) groups and compare the levels between the groups. The second aim was to evaluate the relationships between these miRNA levels and the measurements of clinical and ambulatory blood pressures. Material and Methods: The expressions of miR-125a and miR-155 were validated independently in plasma samples from 30 HT patients, 30 WCH and 30 NT healty subjects. The expression levels were analyzed by quantitative reverse transcription-PCR. Results: There was not found any significant difference in terms of expression levels of miR-125a and miR-155 between all the groups. miR-125a levels were significantly positively correlated with miR-155 levels in all groups (r=0,861, p<0,001). No significant differences were observed between the levels of miR-125a and laboratory findings, clinical and ambulatory blood pressure measurements. The levels of miR-155 were only significantly negatively correlated with the measurements of waist circumference. Conclusion: Our results were correlated with the literature, however we could not determine statistically significant relationships because of the small number of groups. It was observed that the miRNAs expression levels were positively correlated between HT and WCH patient. These results suggest that the miRNAs might have important role in the epigenetic aspect of ethiopathogenesis of HT and WCH for our understanding.
doi:10.5222/otd.2017.1109 fatcat:n2hb2imhgbajfk2hljycgpnh24