Öğretmen Adaylarının Stres Nedenleri

Burhan Akpınar
2013 Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi  
Özet Bu araştırmada amaç, öğretim sürecinde öğretmen adaylarında strese yol açan nedenleri belirlemektir. Toplam 1214 öğretmen adayının katıldığı araştırmada, veriler açık uçlu sorularla elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde alma teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarında strese yol açan nedenler sırayla şu şekilde ortaya çıkmıştır: KPSS, kişisel nedenler, öğretimsel sorunlar, ailevi nedenler, manevi (ruhsal) nedenler, maddi sorunlar, öğretim üyesi
more » ... tavrı, sağlık, duygusal ilişkileri ve politik sorunlar. Bu verilerden hareketle, öğretmen adaylarında stres yol açan başat nedenin "atanma sorunu" olduğu belirlenmiştir. Bir öğretmen yetiştirme sorunu olarak ele alınabilecek olan bu stresin, öğretmen adaylarında, gerek öğrenimleri sırasındaki akademik başarıları ve gerekse atandıklarında öğretmenlik hizmetini icra ederken etkili ve verimli öğretim yapmalarını olumsuz etkileyeceği öngörülebilir. Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda alternatif atama yöntemleri üzerinde düşünmesinde yarar vardır. Anahtar Kelimeler: Stres; Öğretmen adaylarında stres; Öğretmen yetiştirmede stres; Öğretmen atama sorunu; Maneviyat ve stres. Abstract The purpose of this study is to determine the causes of stress of teacher candidates during education process. The data was collected by open-ended questions through this study in which 1214 teacher candidates took part. In order to analyze the data, frequency and percentage techniques were used. According to the results of the analysis, KPSS, personal reasons, educational struggles, family problems, mental reasons, financial problems, attitudes of instructors, health, relations with opposite sex and political issues can be counted among the causes of stress. With the help of these data, it is determined that being appointed is the main reason of stress of teacher candidates. It can be proclaimed that this source of stress which can be defined as the teacher training problem has negative effect on teacher candidates in their academical improvement and during teaching process after the appointment as well. Hence The Ministry of Education should think about alternative appointment methods.
doi:10.23863/kalem.2017.27 fatcat:njshp3h2dbfktkg6523vlck6vi