CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES IN THE SPHERE OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS

V.H. Koliada
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
В.Г., студент VI курсу юридичного факультету Національна академія управління У статті проведено короткий аналіз чинного законодавства, що здійснює правове регулювання злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, сучасний стан, причини вчинення наркозлочинів, особливості кваліфікації цих злочинів. Однією з небезпечних груп протиправних діянь, що посягають на здоров'я населення, є злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
more » ... прекурсорів, поширення наркоманії та зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей. Отже, велике значення має правильне застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за скоєння таких злочинів. Зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів серед неповнолітніх осіб та молоді, сприяє поширення пропозиції придбання, отримання наркотичних речовин з допомогою месенджерів та сайтів у мережі, де будь-якій особі можливо придбати вищевказані речовини в будь-якому населеному пункті України. Нині наука не має у своєму розпорядженні даних узагальненого характеру, які б дали змогу мати цілісне уявлення про таке явище, як незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, причин і умов його існування, можливості запобігання. Крім того, вітчизняне законодавство з цього питання також потребує перегляду та удосконалення, оскільки воно не створює надійного правового захисту від зловживань такої спрямованості і не повністю відповідає положенням міжнародно-правових документів з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків. Ключові слова: злочин, наркотичні речовини, кримінальна відповідальність, кваліфікація. The article provides a brief analysis of the current legislation, which provides legal regulation of crimes in the sphere of drug trafficking, psychotropic substances and their precursors, current status, causes of drug crimes, peculiarities of qualification of these crimes. One of the dangerous groups of unlawful acts affecting the health of the population are crimes in the sphere of drug trafficking, psychotropic substances, their analogues and precursors, the spread of drug addiction and the increase of crime related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, are gaining in size and becoming a serious social factor that adversely affects the lives, health and well-being of people, the correct application of criminal law is essential norms to punish such crimes. Increase in crime related to drug trafficking, psychotropic substances, their analogues or precursors among minors and young people in connection with the distribution of the offer of purchase, receipt of narcotic substances by means of messengers and sites on the network where any person may purchase the above-mentioned substances in any settlement of Ukraine. To date, science has no generalized data that would allow to have a holistic view of such phenomenon as illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogs or precursors, the causes and conditions of its existence, the possibility of prevention. In addition, domestic legislation on this issue also needs to be revised and improved, as it does not provide reliable legal protection against abuse of such a focus and does not fully comply with the provisions of international legal instruments on combating drug trafficking.
doi:10.32782/2524-0374/2020-2/82 fatcat:gvsoljczmffmjbxos2o7s2x4me