Mobile flying platform for monitoring of households smoke emission selected parameters
Mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów

Adam Szade, Adam Hamerla, Krystian Kadlewicz, Marcin Głodniok
2018 Inżynieria Ekologiczna  
Autor do korespondencji: mglodniok@gig.eu STRESZCZENIE W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach opracowano platformę będąca odpowiedzią na rosnącą potrzebę szybkiego określania zmiennych parametrów fizyko-chemicznych niskiej emisji z budynków jednorodzinnych, a także niewielkich lokalnych kotłowni i zakładów produkcyjnych. Kluczowe znaczenie odgrywa tu zastosowanie drona jako mobilnego nośnika platformy pomiarowej, która zapewnia jednoczesny pomiar "in situ" podstawowych parametrów niskiej
more » ... isji uzupełniony o obraz z kamery i dane telemetryczne GPS. Zaprezentowano platformy pomiarowe wybranych parametrów niskiej emisji montowane na dronie. Na platformie z autonomicznym zasilaniem znajduje się pyłomierz laserowy dla analizy udziału frakcji PM10, PM2,5 i PM1 pyłów zawieszonych oraz aspirator grawimetryczny z membraną filtracyjną dla pomiaru stężenia pyłu całkowitego (jako referencyjny). Aspirator stosowany może być również do poboru próbek gazowych poprzez rurki sorpcyjne bądź do specjalnych worków. Umożliwia to badania stężeń pyłów, składu ziarnowego pyłów, składu chemicznego pyłów i gazów pobranych ze strugi spalin nad badanym emitorem w laboratoriach instytutu. Pyłomierze najkorzystniej uzupełniane są czujnikiem stężenia tlenku węgla jako sygnalizatora złego spalania węgla. Opracowano również platformę do szybkiej inwentaryzacji stężenia i rozkładu ziarnowego pyłów oraz stężenia CO i CO 2 w postaci jednego laserowego modułu pomiarowego. Przedstawiono przykład pomiaru niskiej emisji w godzinach porannych w jednej z dzielnic miasta Bytom. Słowa kluczowe: środowisko, niska emisja, dron, platforma pomiarowa Mobile flying platform for monitoring of households smoke emission selected parameters ABSTRACT The Central Mining Institute in Katowice has developed a measuring platform in response to the growing need for rapid determination of variable physicochemical, smoke emission from of single-family buildings, as well as from small local heating and production plants. The key role here is the application of a drone as a mobile media for measuring devices, which provides simultaneous in situ measurement of basic parameters of household smoke emission supplemented by images from cameras and GPS telemetry data. The presented Platform Measurement parameters were mounted on a drone. The platform is supported with self-powered laser for dust meter analysis of PM10, PM2.5 and PM1 particulate matter share fractions and the gravimetric aspirator with membrane filter for measuring the concentration of total dust (as a baseline measurement). The used aspirator can also provide gas sampling by the gas sorption tube or special bags. It allows to study the concentrations of dust, grain dust composition, the chemical composition of dust and gas collected exhaust gas over the test emitter in the laboratories. Dust monitors, most preferably, are supplemented by carbon monoxide sensor as an indicator of improper coal burning. The developed platform also allows to conduct quick inventory of the concentration and size of dust and the concentrations of CO and CO 2 in the form of single laser measurement module. An example of measuring household emissions in the morning in one of the districts of the City of Bytom was described in the paper.
doi:10.12912/23920629/81648 fatcat:c247y3dvnnbktcvlybcn6wnfru