LOKALİZE DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİNDE KORONALE KAYDIRILAN FLEP VE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN İLE KORONALE KAYDIRILAN FLEP VE SUBEPİTELYAL BAĞ DOKUSU GREFTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR OLGU SUNUMU

Mustafa Özay USLU, Serkan DÜNDAR, Abubekir ELTAS
2016 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
Bu in-vitro çalışmanın amacı üç farklı rezin kompozitin konversiyon oranlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada üç farklı rezin kompozit değerlendirildi; bir geleneksel metakrilat esaslı kompozit (Premise, Kerr, Orange, CA, ABD), bir siloran esaslı kompozit (Filtek Silorane, 3M ESPE, St.Paul. MN, ABD) ve yeni bir düşük polimerizasyon özelliğine sahip kompozit (GC Kalore, GC Europe, Leuven, Belçika). Kompozit örneklerinin konversiyon oranlarının ölçümleri bir FTIR spektroskopi
more » ... kin Elmer Spectrum One, MA, ABD) ile yapıldı. Tüm kompozit rezin örnekleri için FTIR ölçümleri, örnekler polimerize edilmeden önce ve örnekler polimerize edildikten sonra gerçekleştirildi. Bulgular: Siloran esaslı kompozit Filtek Siloran (%58,60), istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde Premise (%44,65) ve Kalore'den (%44,53) daha yüksek konversiyon oranı gösterdi. Sonuç: Rezin kompozitlerin konversiyon oranı monomer yapılarına bağlı olarak değişebilmektedir ve siloran esaslı kompozitler daha iyi polimerize olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Konversiyon oranı, düşük polimerizasyon büzülmesine sahip kompozitler, FTIR GİRİŞ Rezin kompozit ürünlerindeki önemli gelişmelere rağmen rezin kompozitler günümüzde, hala yetersiz konversiyon -dönüşüm oranına ve buna bağlı
doi:10.17567/dfd.06689 fatcat:otrij6sxs5f6vcrrrj5vnztcly