MARKA İMAJININ MARKA GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Türker TUĞSAL
2019 the Journal of Academic Social Sciences  
Öz Araştırmanın amacı, marka imajının marka güveni üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini lojistik işletmelerinden servis sağlayan işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. 48 maddeden oluşan anket ile veriler toplanmıştır. Faktör analizi doğrultusunda marka imajını açıklayan faktörler marka memnuniyeti, marka tatmini, marka gücü, marka sempatisi ve marka güvenirliği olarak tanımlanmaktadır. Regresyon analizinin sonucuna göre; marka imajındaki artış, marka güveni üzerinde
more » ... ı yönde ve yüksek düzeyde artışa sebep olmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bununla birlikte; marka imajının alt boyutlarını oluşturan marka memnuniyeti, marka tatmini, marka sempatisi, marka gücü ve marka güvenirliği marka güveni üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. Sonuç olarak; lojistik sektöründe marka imajının marka güveni üzerinde etkisi bulunmaktadır. Anahtar kelimeler: Marka imajı, marka güveni, lojistik sektörü 1 Yükseklisans tezinden türetilmiştir. Abstract The aim of this research is investigating the effects of brand image on brand trust. The sample of the research is composed of employees of enterprises who are served by the logistics companies. The data were collected with the questionnaire which consist of 48 items. As a result of the factor analysis, the factors describing the brand image are explained as brand contentment, brand satisfaction, brand strength, brand affinity and brand reliability. As a consequence of the regression analysis, the increase in the brand confidence causes statistically significant effect on the brand image. Furthermore, the sub-dimensions of the brand image which are brand contentment, brand satisfaction, brand affinity, brand strength and brand reliability have positive and statistically significant effect on brand trust. As a result, in the logistics sector brand image has an effect on brand trust.
doi:10.16992/asos.15161 fatcat:ugpmqpeedjga7gwz32nvryzoy4