Pulmonary hamartoma: Retrospective analysis of 24 cases

Miktat Arif Haberal, Ozlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
2019 Dicle Medical Journal  
Objective: Lung hamartoma is the most frequently diagnosed benign lung tumor. The aim of this study was to investigate the clinical, radiological and pathological data of the patients with pulmonary hamartoma who underwent surgical treatment in our clinic. Methods: Hospital records of 24 lung hamartoma patients given surgical treatment in our clinics between January 2005 and December 2017 were investigated retrospectively. In this study, these cases were evaluated with respect to age, gender,
more » ... inical, histopathological, and radiological features, and surgical methods. Results: There were 24 patients with a mean age of 50.6 (23-66) years, consisting of 14 males and 10 females, who underwent surgical resection for pulmonary hamartoma was. While 17 (42%) patients were asymptomatic, the rest complained of coughing, shortness of breath and repetitive lung infections. Hamartoma was localized in the right lung in 16 (67%) of the cases; peripherally in 17 (71%), and centrally in 7 (29%). All patients underwent wedge resection, 17 cases by thoracoscopy and 7 cases by thoracotomy. The mean tumor diameter assessed macroscopically was 2.9 cm (1-4.5cm). Conclusion: Pulmonary hamartomas frequently present as peripheral solitary nodules. Given its low morbidity and mortality, surgical resection is recommended for definitive diagnosis and treatment, the objective of the intervention being total excision of the lesion while protecting the lung parenchyma. Akciğer hamartomu: 24 olgunun retrospektif analizi Öz Amaç: Akciğer hamartomu akciğerin bening tümörleri içerisinde en sık karşılaşılan tümörüdür. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan akciğer hamartomlu olguların klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerini incelemektir. Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2005-Aralık 2017 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan akciğer hamartomlu 24 olgu retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızda bu olgular; yaş, cinsiyet, klinik, histopatolojik ve radyolojik özellikleri, uygulanan cerrahi işlemler açısından değerlendirildi. Bulgular: Akciğer hamartomu nedeni ile cerrahi rezeksiyon uygulanan 24 olgunun, 14 tanesi erkek, 10 tanesi kadın ve yaş ortalaması 50.6 (23-66) yıl idi. Erkek/kadın oranı 1.4 olarak tespit edildi. 24 olgunun 17'si (%42) asemptomatik iken diğer hastalarda öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları mevcuttu. Hastaların 16'sında (%67) tümör sağ akciğer yerleşimliydi. Lezyonların 17'si (%71) periferik, 7'si (%29) santral lokalizasyonluydu. Bütün olgulara wedge rezeksiyonu yapıldı. İşlem 17 olguya torakoskopik olarak yapılırken, 7 olguya torakotomi ile gerçekleştirildi. Makroskopik incelemede ortalama tümör çapı 2.9 cm (1-4.5) olarak tespit edildi. Sonuç: Pulmoner hamartomlar sıklıkla periferik soliter pulmoner nodüller olarak ortaya çıkarlar. Kesin tanı ve tedavisinde düşük mortalite ve morbidite oranları olan cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Cerrahide amaç akciğer parankimini koruyarak lezyonun total eksize edilmesidir. Anahtar kelime: cerrahi rezeksiyon, hamartom, pulmoner nodül.
doi:10.5798/dicletip.534820 fatcat:3vvqlu4g4rfz5plb5ux6tfgmku