ARJANTİN TANGO DANSINDAKİ DOĞAÇLAMA OLGUSUNUN DANSÇI BAKIŞ AÇISI İLE ARAŞTIRILMASI VE VİDEO ANALİZ PROGRAMI İLE GÖSTERİLMESİ / Stigation Of Improvisation Phenomenon In Argentine Tango Dance On The Basis of Dancer And Its Demonstration With Video Analysis Program

Dr. Onur KAHVECİ - Özgür KAHVECİ
2020 International journal of interdisciplinary and intercultural art  
Özet 1880-1900 yılları arasında Buenos Aires-Arjantin ve Montevideo-Uruguay şehirlerinde kültürel çeşitliliğin sonucu olarak ortaya çıkan Arjantin Tango dansının, kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerin belki de en önemlileri dans sırasında hareketin ertelenebilmesi ve doğaçlamadır. Çalışmadaki amaç, Arjantin tango dansındaki doğaçlama olgusuna dansçı temelinde açıklama getirmek ve bu olgu ile yapılan dansı hareket desenleri üzerinden göstermektir. Doğaçlama olgusunun dansçı
more » ... nde incelenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Danstaki doğaçlama olgusunun hareket desenleri üzerinden gösterilmesi de Tracker video analiz programı kullanılarak yapılmıştır. Dansçıların danslarını icra ederken etkilendikleri etmenlerin dansa olan etkisini araştırmak amacıyla yeni bir "yarı yapılandırılmış dansçı formu" geliştirilmiş ve 11 sorudan oluşan bu form çeşitli deneyim seviyelerindeki 30 dansçıya uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış dansçı formunun katılımcılara uygulanması ile elde edilen veriler kullanılarak, dansçıların hareketlerine etki eden etmenler incelenmiştir. Arjantin tango dansındaki doğaçlama olgusunun, gelişen hareket desenleri üzerinden gösterilmesi amacıyla üç farklı deneme yapılmıştır. Tekrar sayısının, farklı çiftlerin ve tango müziğinin etkisinin incelendiği bu deneme sonuçları, sosyal amaçlı yapılan Arjantin tango dansının belirli bir koreografiye göre yapılmadığını göstermektedir. Dans anlık olarak çeşitli etmenlere bağlı olarak değişmekte ve doğaçlama olarak icra edilmektedir. Yaptığımız çalışma, Arjantin tango dansındaki doğaçlama olgusuna bilimsel bir yaklaşım getirmesi ve buna etki eden etmenlerin araştırılması yönüyle tamamen özgün olup, Arjantin tango dansındaki doğaçlama etkisinin anlaşılmasına ışık tutacaktır. Abstract Argentine Tango dance, which emerged as a result of cultural diversity in the cities of Buenos Aires-Argentina and Montevideo-Uruguay between 1880-1900, has some peculiar features. Perhaps the most important of these features is the delay of movement and improvisation during dance. The aim of the study is to explain the improvisation phenomenon in Argentine tango dance on the basis of a dancer and to show the dance with this phenomenon through movement patterns. Semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used to examine the improvisation
doi:10.29228/ijiia.140 fatcat:ji4keznitfdrllefglh7hsxe7e