Türkiye'de kamu personel sisteminde sorun alanları ve çözüm önerileri

ÖZKAL SAYAN, İpek İpek
2016 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Türkiye'de kamu personel alanı mevcut iktidarın her daim yeniden düzenlediği alanlardan biri olmuştur. Alanı düzenleyen mevzuat 1965 tarihli Kanun olsa da yıllar itibariyle bu kanunda pek çok değişiklik yapılmış ama istenilen gelişme bir türlü sağlanamamıştır. Bu çalışmada da seçilen sorun alanları özelinde Türkiye'de nasıl bir kamu personel sistemi olması gerektiği ele alınacaktır. Sistemin nasıl olması gerektiğine ilişkin genel bir bilgi aktarımı yapılmayacak ancak ilgili bölümlerde ve
more » ... ölümlerde ve çalışmanın sonuç bölümünde özellikle seçilen sorun alanları açısından Türkiye'de nasıl bir kamu personel sisteminin olması gerektiği üzerine bazı tespitler yapılıp, öneriler getirilmeye çalışılacaktır. Çalışmada ele alınan altı başlık bulunmaktadır. Bu altı başlık kanımızca Türkiye'de kamu personel sistemi denilince mutlak suretle ele alınması ve tartışılması gereken başlıklardır. Bunlar kısaca; Kanun Hükmünde Kararname ve toplu sözleşmeler, liyakat sistemi, istihdam politikası, taşeron personel, uzman istihdamı ve performans değerlendirme yöntemidir. Açılan her bir başlık altında mevcut kamu personel sisteminin sorunları tartışmaya açılacaktır. Abstract Public personnel area in Turkey has been one of the areas that always rearranged by the current government. Thus, many changes were made in this legislation to regulate the field of law over the years through the Law -1965, but required development could not be achieved. In this study, some problem areas will be selected and "How must be the public personnel system in Turkey" will be discussed. However, in this study, we will not analyze the whole system generally. The relevant departments and the conclusion of the study will try to make some determinations about the selected problem areas. There are six topics covered in this study: Decree law and the collective bargaining agreement, merit system, employment policy, outsourced staff, specialized recruitment and performance evaluation. The issue of current public personnel system will be discussed under each heading.
doi:10.1501/sbfder_0000002408 fatcat:muxstzpekrh43pzu2na53trubq