Εφαρμογή του Gamification στην Ειδική Αγωγή: Αξιοποίηση δημοφιλών επιτραπέζιων παιχνιδιών

Βασιλική Βαρέλη, Ευαγγελία Σκαναβή
2020 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
Στις μέρες μας τα παιδιά ακολουθώντας τα πρότυπα του οπτικοποιημένου πολιτισμού έχουν ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να ανταποκριθεί στις καινούργιες διαμορφούμενες ανάγκες, αξιοποιεί τεχνικές, όπως το Gamification, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, διαδραστικό, βιωματικό και ελκυστικό τρόπο μάθησης. Η εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής τεχνικής ακολουθεί το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο μετασχηματίζει το μαθησιακό
more » ... ον χωρίς όμως να υποκαθιστά την ίδια τη μάθηση ( Lee & Hammer, 2011). Η συγκεκριμένη εργασία θα εστιάσει στην ένταξη στοιχείων του Gamification στην Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση γνωστών επιτραπέζιων παιχνιδιών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες μαθησιακές ανάγκες παιδιών Ειδικής Αγωγής. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν εφαρμοστεί είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε στα πλαίσια ομάδας. Εναρμονιζόμενοι με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, όπου η εισαγωγή του παιχνιδιού ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας καθιστά τη μάθηση αποτελεσματικότερη, τροποποιήσαμε ήδη γνώριμες δομές επιτραπέζιων παιχνιδιών προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Επιπλέον, θα προταθούν περαιτέρω τροποποιήσεις παιχνιδιών με στόχο την εξατομίκευση, αλλά και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι τόσο να δηλώσει πώς η μάθηση έχει τη δυνατότητα να γίνει μια ευχάριστη διαδικασία για το σύνολο των μαθητών, όσο και να αναδείξει την σημασία της πρακτικής εφαρμογής του Gamification στην Ειδική Αγωγή.
doi:10.12681/edusc.3110 fatcat:ppat5ztpnvbs7gsoum6bbhvnie