Uterine myomas in pregnancy, childbirth and puerperium

Radmila Sparic
2014 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Correspondence to: Radmila SPARIĆ Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinički centar Srbije Višegradska 26, 11000 Beograd Srbija radmila@rcub.bg.ac.rs КРАТАК САДРЖАЈ Ми о ми су нај че шћи бе ниг ни ту мо ри ге ни тал них ор га на же на у ре про дук тив ном пе ри о ду. Оства ри ва ње ре про дук тив не функ ци је у ка сни јем жи вот ном до бу, уз све че шћу при ме ну аси сти ра них ре про дук тив них тех но ло ги ја, до во ди до све ве ћег бро ја труд но ћа ком пли ко ва них ми о ми ма. Њи хо
more » ... ве ли чи на се мо же ме ња ти то ком труд но ће, а про ме не су нај че шће ин ди ви ду ал не. Ве ћи на ми о ма пре ста је да ра сте или се сма њу је то ком пу ер пе ри ју ма. Ефе кат ми о ма на труд но ћу за ви си од њи хо вог бро ја, ло ка ли за ци је и ве ли чи не. Ме ха ни зми ко ји ма ми о ми до во де до на стан ка пе ри на тал них ком пли ка ци ја ни су пот пу но ја сни. Ми о ми у труд но ћи мо гу би ти узрок на стан ка број них пе ри на тал них ком пли ка ци ја, као што су кр ва ре ње у труд но ћи, спон та ни по ба ча ји, бол услед цр ве не де ге не ра ци је, ко си и по преч ни по ло жај пло да, пре вре ме ни по ро ђај, пре вре ме на руп ту ра пло до вих ово ја ка, пре вре ме но од лу бљи ва ње по сте љи це и не на пре до ва ње по ро ђа ја, а по ве зу ју се и с ве ћом уче ста ло шћу цар ских ре зо ва, операционих ва ги нал них по ро ђа ја, ато ни је уте ру са и пост пар тал них кр ва ре ња. Пост пар тал не хи сте рек то ми је код ових же на су та ко ђе че шће не го у оп штој по пу ла ци ји. Пост пар тал не ин фек ци је су че шће код же на с ми о ми ма ма те ри це, а ми о ми мо гу би ти и узрок ре зи дуе пла цен те по сле по ро ђа ја. Нај че шћи узрок мор би ди те та но во ро ђен ча ди мај ки с ми о ми ма је пре ма ту ри тет с об зи ром на то да се труд но ће же на с ми о ми ма за вр ша ва ју у мла ђој ге ста ци о ној ста ро сти. Пра ће ње труд но ће ком пли ко ва не ми о ми ма у осно ви се не раз ли ку је од пра ће ња нор мал не труд но ће. Ле че ње се сво ди на ми ро ва ње и клиничко праћење, при ме ну симп то мат ске те ра пи је уко ли ко се по ја ви бол и ин тен зи ван над зор ста ња фе ту са, док се у акут ним ста њи ма при бе га ва хи рур шкој ин тер вен ци ји. Кључ не ре чи: ми ом; труд но ћа; по ро ђај; пу ер пе ри јум; фе тус
doi:10.2298/sarh1402118s pmid:24684044 fatcat:mlpokwdl6jb2rj73c7vs6vwitm