Formation of Multipolarity as an Alternative to the Unipolar Model of the World in the Context of the Formation of New Centers of Influence
Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу

O. V. Khalina, V. N. Karazin Kharkiv National University
2019 Bìznes Inform  
УДК 327.1 JEL: С23; F02 халіна О. В. Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу Мета статті полягає у дослідженні сутності основних моделей світового порядку, у визначенні особливостей формування багатополярності як сучасної світової системи з новими центрами економічного впливу. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто становлення багатополярності як альтернативи однополярній
more » ... елі світу в умовах зростання нових центрів впливу, зокрема, визначено проблеми багатополярного світу в умовах глобалізації. Обґрунтовано актуальність фундаментального дослідження феномена багатополярності сучасного світу, охарактеризовано динаміка розвитку економічно зростаючих країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону порівняно з провідними світовими центрами економічного впливу: США, ЄС та Японією. Значну увагу приділено формуванню нових політико-економічних об'єднань. Розкрито новітні тенденції та особливості багатополярної системи світоустрою в сучасних умовах. Що стосується перспектив становлення багатополярності, автором зазначено, що перехід до такої нової системи може стати тим самим джерелом у вирішенні багатьох глобальних проблем, які пов'язані зі: встановленням стійкого балансу сил; врахуванням загальних інтересів; зменшенням протистояння між центрами впливу; встановленням стимулюючого співробітництва. Ключові слова: багатополярність, нові центри впливу, світове господарство, глобалізація, баланс сил. УДК 327.1 JEL: С23; F02 Халина О. В. Становление многополярности как альтернативы однополярной модели мира в условиях формирования новых центров влияния Целью статьи является исследование сущности основных моделей мирового порядка, определение особенностей формирования многополярности как современной мировой системы с новыми центрами экономического влияния. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих учёных, было рассмотрено становление многополярности как альтернативы однополярной модели мира в условиях роста новых центров влияния, в частности, определены проблемы многополярного мира в условиях глобализации. Обоснована актуальность фундаментального исследования феномена многополярности современного мира, охарактеризована динамика развития экономически растущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с ведущими мировыми центрами экономического влияния: США, ЕС и Японией. Значительное внимание уделено формированию новых политико-экономических объединений. Раскрыты новые тенденции и особенности многополярной системы мироустройства в современных условиях. Что касается перспектив становления многополярности, автором отмечено, что переход к такой новой системе может стать тем самым источником в решении многих глобальных проблем, связанных с: установлением устойчивого баланса сил; учётом общих интересов; уменьшением противостояния между центрами влияния; установлением стимулирующего сотрудничества. Ключевые слова: многополярность, новые центры влияния, мировое хозяйство, глобализация, баланс сил. Табл.: 3. Библ.: 12. Халина Ольга Валерьевна -кандидат экономических наук, доцент, кафедра международной экономики и мирового хозяйства, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. UDC 327.1 JEL: С23; F02 Khalina O. V. Formation of Multipolarity as an Alternative to the Unipolar Model of the World in the Context of the Formation of New Centers of Influence The aim of the article is studying the essence of the basic models of world order, defining features of the formation of multipolarity as a modern world system with new centers of economic influence. By analyzing, systematizing and generalizing research works of a number of scientists, the formation of multipolarity is considered as an alternative to the unipolar model of the world in the context of the growth of new centers of influence, in particular, the problems of a multipolar world in the context of globalization are identified. The relevance of the fundamental study of the multipolarity phenomenon of the modern world is grounded, the development dynamics of the economically growing countries of the Asia-Pacific region in comparison with the world's leading centers of economic influence: the USA, the EU, and Japan is described. Considerable attention is paid to the formation of new political and economic associations. New trends and features of the multipolar system of the world order under modern conditions are revealed. With regard to the prospects for the emergence of multipolarity, the author notes that the transition to the new system could be a source in solving many global problems associated with: establishment of a stable balance of power; consideration for common interests; reduction of opposition between centers of influence; establishment of stimulating co-operation.
doi:10.32983/2222-4459-2019-5-8-13 fatcat:lksgrk6npbhlxcuhw5w3qnkhiy