Photon induced quantum yield regeneration of cap-exchanged CdSe/CdS quantum rod for ratiometric biosensing and cellular imaging

Weili Wang, Yifei Kong, Jun Jiang, Xin Tian, Shuang Li, Uchangi Satyaprasad Akshath, Christian Tiede, Nicole S Hondow, Anchi Yu, Yuan Guo, Dejian Zhou
2020 Nanoscale  
Full water-dispersion of commercial hydrophobic CdSe/CdS core/shell quantum rods (QRs) were achieved by cap-exchange using a dihydrolipoic acid zwitterion ligand at a low ligand: QR molar ratio (LQMR) of 1000....
doi:10.1039/c9nr08060k pmid:32147673 fatcat:jl5aib42vnf2lofecg65dhl3xm