A Case Study: Determining the Perspectives of the Faculty of Communication Students on Media and Media Literacy

Gülsüm ÇALIŞIR, Gülen SÖNMEZ
2020 Journal of International Scientific Researches  
Öz Çalışma, medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin dersle ilgili görüşlerinin belirlenmesini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, öğrencilerin medyaya ve medya okuryazarlığı alanına bakış açıları, ders içerikleri ile ilgili görüşleri ve farkındalık geliştirip geliştirmediklerini belirlemektir. Medya okuryazarlığı dersine devam eden öğrencileri kapsayan çalışma, nitel araştırma deseni olan olgubilime dayalı tasarlanmış, veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmış, veri
more » ... ılmış, veri çözümlemesi nitel içerik analizi tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları; öğrencilerin medyayı kullanım amaçlarına ve algılamalarına göre ayırmakta, medya okuryazarı olunması gerektiği, dersi son sınıfta almalarından memnun olmadıkları, içeriğin uygulamaya dönük olması gerektiği, medya okuryazarlığı dersi sonrası farkındalık geliştirdikleri ve davranış değişikliği yaşadıkları yönünde olmuştur. Sonuç olarak öğrenciler medyayı olumsuz olarak algılama eğilimi içerisinde, bu olumsuz algı doğrultusunda medya okuryazarlığını gerekli görmekte, dersin son sınıfta değil, daha önceki sınıflarda ve zamana yayılmış bir biçimde verilmesi, aynı zamanda içeriğin daha fazla uygulamaya dönük olarak yürütülmesi gerektiği görülmektedir. Ayrıca medya okuryazarlığı dersinin eleştirel düşünme biçimlerini geliştirdiği görülmüştür. Abstract The study focuses on determining the opinions of students who take the media literacy course about the course. The aim of the study is to determine the students' perspectives on the media and media literacy, their views on the course contents and whether they have developed awareness or not. The study, which includes students attending the media literacy course, was designed based on the science of the qualitative research pattern, interview technique was used as the data collection method, data analysis was carried out with the qualitative content analysis technique. Findings of the study has been in the direction differentiates the media according to their intended use and perceptions, media literate should be, they are not happy to take the course in the final year, the content should be application-oriented, they developed awareness and experienced behavioral changes after the media literacy course. As a result, students tend to perceive the media negatively, according to this negative perception, media literacy is necessary, it is seen that the course should be in the previous grades and in the last year, and the content should be made for more practical. In addition, it was observed that the media literacy course developed critical thinking styles. Giriş İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, iş yapış şeklimiz, aile ve arkadaşlarla olan iletişimimiz, bilgi edinme şekillerimiz, toplumsallaşmamız vb. birçok alanda değişimlere kaynaklık etmektedir. Özellikle bilgi edinme konusu bireyin kendisini, çevresini ve toplumu doğru algılayabilmesi ve doğru bir bilince sahip olması adına oldukça önemlidir. Bu bağlamda bireyin en temel bilgi kaynağı çeşitlenmekte; fakat daha kapsamlı olan medya önemli rol oynamaktadır. Medya, en temel bilgi kaynağı olmakla birlikte yanıltıcı bilgileri de içerdiği için bilinçli bir şekilde yaklaşılması gerekmektedir. Bu durum dikkatleri medya karşısında bilinçli ve farkındalıklı olmaya, dolayısıyla medya okuryazarlığı kavramına ve eğitimine çekmektedir.
doi:10.23834/isrjournal.729405 fatcat:cl7ybz2whzag7n32djxx52mscm