Aspects of the consequences of the extreme weather event

Matevž Novak, Irena Mrak
2019 Geologija  
2 Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 7, SI-3320 Velenje, Slovenija; irena.mrak@siol.net Prejeto / Received 7. 6. 2019; Sprejeto / Accepted 10. 7. 2019; Objavljeno na spletu / Published online 31. 7. 2019 Ključne besede: ekstremni vremenski dogodek, geološko pogojene naravne nesreče, spremembe površja, naravni spomeniki, Dovžanova soteska, Slovenija Izvleček Vsa zavarovana območja naravnih vrednot, v katerih živi človek, se soočajo s problemom vzdrževanja ravnovesja med ohranjanjem
more » ... nega okolja in človekovimi posegi vanj zaradi njegovih gospodarskih dejavnosti in njegove varnosti. Ekstremni vremenski dogodek je v noči z 29. na 30. oktober 2018 povzročil velike spremembe v porečju Tržiške Bistrice, ki so najbolj očitne v Naravnem spomeniku Dovžanova soteska. Dogodek je osvetlil več vidikov te problematike. Pri analizi tega vremenskega dogodka, sprememb površja iz fotodokumentacije ter zgodovinskega arhiva se je Naravni spomenik Dovžanova soteska pokazal kot odličen poligon za proučevanje naravnih procesov in antropogenih vplivov ter človekovega dojemanja naravnih nesreč in zgodovinskega spomina nanje. Abstract All protected areas of natural values which are populated are faced with the problem of maintaining a balance between preserving the natural environment and human interventions in it for its economic activities and its security. The extreme weather event in the night from 29th to 30th October 2018 caused major changes in the Tržiška Bistrica river basin, which are most evident in the Dovžan Gorge Natural Monument. The event highlighted several aspects of this issue. Through the analysis of this weather event, changes in the surface from photo documentation and historical archives, the Dovžan Gorge Natural Monument has proven to be an excellent polygon for the study of natural processes, anthropogenic influences and the human perception of natural disasters and historical memory of them.
doi:10.5474/geologija.2019.006 fatcat:2jssrtrv7neuxnumkznlhwof2u