Dini Cemaatlerin Demokrasi Algısı Üzerine Mukayeseli Bir Çalişma; Nur Hareketi Ve Müslüman Kardeşler

Mahmut BOZAN
2020 Uluslararası Batı Karadeniz sosyal ve beşeri bilimler dergisi  
Öz Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi sonunda dağılmış ve Devletin iki temel Müslüman unsuru olan Türkler ve Araplar ayrılmışlardır. Bu ayrılış daha sonra rejim faklılaşması ve diğer sebeplerle kısmi bir yabancılaşmaya dönüşmüştür. Türkiye'nin Avrupa ulus-devlet modeline uygun Batılı bir kimlik benimsemesi ve İslâm dünyasına arkasını dönmesi, başta Mısır olmak üzere bazı Arap devletlerinin otoriter Baas milliyetçiğini esas alması ayrışmayı daha da derinleştirmiştir. Devlet politikalarında Batı
more » ... li ve sosyal ağırlıklı modernleşme hareketlerinin toplumda tam bir karşılığı olmadığı için ikinci bir ayrışma da halk ile devlet arasında yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda hem Türkiye'de, hem de Arap ülkelerinde meşruiyetini halktan almayan, Batı destekli ve güce dayalı otoriter rejimler ortaya çıkmıştır. Batılı ülkelerin bu rejimlere destek vermesinin esas sebebi şüphesiz siyasî, askeri ve daha önemlisi iktisadi menfaatleri ve sömürge siyasetleridir. Devletler düzeyinde bu politikalar güdülürken, halklar ise tevarüs ettiği tarihi kimliği ve beslendiği inanç değerleri esas alarak daha farklı bir gelişim çizgisi takip etmiştir. Bu konuda ülkeden ülkeye farklılıklar olmakla birlikte Türk ve Arap toplum yapısında iki hareket oldukça dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi Araplardaki İhvan-ı Müslim'in, diğeri ise Türkiye'deki Nur Cemaatidir. Bu çalışmada bu iki hareketin temel dinamikleri, benzerlik ve farklılıkları ile siyasî yapının dönüşümüne katkıları mukayeseli olarak incelenecektir. Abstract The Ottoman Empire distributed after the end of World War I and the Turks and Arabs that were two basic Muslim elements of the State were divided. Then, this departure became a partial alienation because of regime differentiation and other reasons. Turkey's adoption of Westerner identity that is appropriate to European nation-state model, and the back of the rotation to the Islamic World, and finally Arab states including especially Egypt based on the Baath Party further deepened the cleavage. The second separation began to experience between the state and the people because in the State Policies, Western-based and modernization movements which were largely about social were no compensation in society. As a result, authoritarian regimes whose legitimacy did not base on the public were Western-backed and power-based emerged both in Turkey and the 1 Bu makale 22-24 Kasım 2018 tarihinde Antalya'da yapılan "Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV" Kongresinde sunulan sözlü bildirinin gözden geçirilerek yeniden yazılmış halidir. Bozan USOBED (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) 2020, 4(1): 66-86 67 Arab Countries. The main reason for supporting these regimes by Western Countries, undoubtedly, is political, military and economic interests and more importantly, their colonial politics. While in the states level these policies were executed, peoples that were inheriting their historic identity and nurturing religion values followed a different line of development. Although there were differences from country to country on this subject, two movements attracted attention in the structure of the Turkish and Arab society. One of them is the Muslim Brotherhood in Arab societies, the other one is the Nur Community in Turkey. In this study, the basic dynamics and the similarities/differences of these two movements, and the contributions to the transformation of the political structure will be examined in a comparative way.
doi:10.46452/baksoder.710575 fatcat:u7gl2ginfrdyrlscrlg6nin3qi