Serebral Palsili Çocukların Mobilite Düzeyleri İle Toplumsal Katılım Becerileri Arasındaki İlişkisi

Gökçen Akyürek, İsa Uykun, Gonca Bumin
2018 Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı serebral palsili (SP) çocukların mobilite düzeyleri ile toplumsal katılım becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Teknik lisede okuyan serebral palsili öğrenciler (n = 13, yaşları 15-18) çalışmaya dahil edildi. Lokomosyon becerileri ABILOCO-Çocuk ölçeği ve katılım düzeyi için Çocuk ve Ergen Katılımı Ölçeği (CASP) kullanıldı. ABILOCO-Çocuk ölçeği, ebeveynlerin, SP'li çocuklarda çok çeşitli hareket becerilerini ölçmek için tasarlanmış iyi
more » ... rik özelliklere sahip bir görüşme ölçeğidir. Sonuçlar: Çalışmamızın sonucunda, lokomosyon becerileri ile sosyal katılım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi (r = 0,789; p <0,001). En yüksek korelasyon ev ve okul katılım alt ölçekleri olarak belirlendi (sırasıyla r = 0,948; r = 0,908 p <0,001). Tartışma: Çocukların mobilite düzeyleri sosyal katılımı direkt etkileyen bir parametredir. İleride yapılacak çalışmalarda sosyal katılımı etkileyen erişilebilirlik ve güvenlik gibi diğer faktörlerin de ele alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Mobilite; Katılım; Serebral palsi ABSTRACT Purpose: The aim of this study was to examine the relationship between mobility levels and social participation of children with cerebral palsy. Materials and Methods: The participants (n=13, aged 15-18 years old) who were included in the study were studying in technical high school. For locomotion skills, ABILOCO-Kids questionnaire was used and for participation, Child and Adolescent Participation Scale (CASP)" was used. The assessment forms were filled in by the children's parents. ABILOCO-Kids questionnaire is a parent's interview based questionnaire which has good psychometric qualities for measuring a wide range of locomotion abilities in children with CP. Results: As a result of our study, a statistically significant relationship has been determined between mobility skills and social participation skills (r = 0. 789; p<0.001). The strongest correlation was identified as home and school participation subscales (r = 0.948; r=0.908 p<0.001 respectively). Conclusion: As seen in the conclusion, social participation skills are related to mobility skills. Further data are needed to assess other aspects such as accessibility and security. Bu araştırmanın özeti 23-24 Şubat 2018 tarihinde 7. Uluslararası Hıfzı Özcan Serebral Palsi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
doi:10.30720/ered.404068 fatcat:jn6uywpvfrhoddae7ounme7t24