Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic

Eva Neumayerová
2019 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism   unpublished
In recent years, earth as a building material has been rediscovered and mentioned, in particular for its energy efficiency, recyclability and lack of a negative impact on human health. In our geographical conditions, earth is used for the reconstruction of traditional earthen houses and contemporary buildings. This paper compares earthen construction technologies used in contemporary construction projects in the Czech Republic, analyzes them based on their implementation, material composition
more » ... d availability and examines their limitations in order to define the most appropriate application for each technology. The possibilities for the future development of structures made of earthen building material will also be assessed. ABSTRAKT: Hliněný stavební materiál je v posledních letech znovuobjevován a zmiňován zvláště pro svou energetickou nenáročnost a zdravotní nezávadnost či možnost recyklace. V našich geografických podmínkách se používá v rekonstrukcích tradičních hliněných staveb i novostavbách. V tomto příspěvku jsou srovnávány stavební technologie uplatňované v soudobých hliněných konstrukcích v českém prostředí a analyzovány na základě jejich provádění a dostupnosti i složení materiálu. Jsou zkoumány jejich limity s cílem definovat nejvhodnější uplatnění konkrétních technologií a posoudit možnosti budoucího rozvoje konstrukcí z hliněného stavebního materiálu. KLÍČOVÁ SLOVA: hliněný stavební materiál; konstrukční technologie; limity Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku Eva Neumayerová https://doi.org/10.13164/phd.fa2019.15 Sustainable Architecture, Material Research Povrchové úpravy -hliněné omítky Aplikace omítek a výroba Hliněné omítky jsou u nás v současné době nejčastěji užívanou technologií uplatňující hliněný materiál. Dělí se na hrubé, jemné a dekorativní. Hrubá, základová omítka se nanáší na zdrsněný, zvlhčený podklad ručně anebo strojním omítáním. Jemná hliněná omítka pak často tvoří finální vrstvu, může však být také podkladem pro vrstvu další, dekorativní omítku či ochranný nátěr, a aplikuje se ručně s pomocí hladítek. Omítky lze vyrobit svépomocí přímo na staveništi nebo lze koupit průmyslově vyráběné omítkové směsi. Na českém trhu existuje již několik výrobců. Limity technologieh Hliněné omítky vyhovují omítkářským normám, lze je tedy aplikovat bez omezení. Při vysychání omítky je však třeba prostory dostatečně větrat, aby se zamezilo možnému vzniku plísní. Omítky lze uplatnit na jakoukoli konstrukci, vítané jsou i u panelových domů.
doi:10.13164/phd.fa2019.15 fatcat:bhiyo4sulfb5doxiu6b6xgwcb4