Wielokulturowe konteksty marki lokalnej, regionalnej i narodowej na pograniczu

Dariusz Wojakowski, Uniwersytet Rzeszowski
2018 Pogranicze Studia Społeczne  
Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ram teoretycznych, użytych do przygotowania i realizacji badań w ramach dwóch edycji projektu Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Z perspektywy zamieszczonych w niniejszym tomie badań, obok kluczowych dla całości projektu zagadnień marki terytorialnej i społeczności lokalnych, najważniejsze kategorie teoretyczne to zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość i
more » ... . Przedstawione tu rozważania starają się przede wszystkim ukazać, w jakim zakresie wielokulturowość może być traktowana jako istotny kontekst tworzenia marek terytorialnych w społecznościach pogranicza. Ten cel nakazuje krytyczne spojrzenie na socjologiczne i społeczne użycia owej kategorii. Wielokulturowość kojarzona jest w Polsce dość powszechnie z relacjami społecznymi na pograniczach narodowych, ale niektórzy badacze wskazują, że jest to związek nieoczywisty [por. Sadowski 2005; Sadowski 2011; Wojakowski 2016] . Dlatego problem form obecności wielokulturowości na pograniczu jest drugim podejmowanym tu zagadnieniem. Zauważyć należy, że takie postawienie problemu oznacza, że nie każde rozumienie wielokulturowości, jak i nie każdy aspekt jej szerokiego rozumienia [por. Rex 1997] ma zastosowanie do opisania relacji kulturowych na pograniczu. Trzecia część analizy -odwołując się do materiału empirycznego z badaństara się ukazać obserwowane lokalnie użycia wielokulturowości. Problem kategorii wielokulturowości w badaniach na pograniczu Jednym z wymiarów określających kulturowe uwarunkowania tworzenia marki lokalnej, regionalnej i narodowej w realizowanym projekcie
doi:10.15290/pss.2018.33.01 fatcat:uueomptcbvhgbi44o6mxlr7h5a