KRITIKA DIJAGNOZE POREMEĆAJA LIČNOSTI U AKTUELNIM KLASIFIKACIJAMA: PERSPEKTIVA SOCIJALNOG KONSTRUKTIVIZMA

Milica M Lazic
1970 ГОДИШЊАК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ  
Osnovni cilj ovog preglednog rada je da ponudi alternativnu perspektivu razumevanja problema u funkcionisanju, koji su u aktuelnim klasifikacijama imenovani kao poremećaji ličnosti. Kroz pristup socijalnog konstruktivizma, kao i koz kritiku postojećih klasifikacionih sistema u konceptualnom i metodološkom smislu, ponuđen je predlog za promenu shvatanja dijagnoze poremećaja ličnosti. Pregledom istraživanja je stavljen akcenat na to da definisanje, određenje i prevalenca normalnosti u domenu
more » ... nosti u domenu ličnosti, zavisi kako od kulture u kojoj se normalnost definiše, tako i od usaglašenosti između osobina ličnosti određene osobe i kulture u kojoj je odrasla ili u koju je migrirala. Ponuđeni pregled istraživanja vodi autore u pravcu toga da predlože preispitivanje shvatanja i definisanja poremećaja ličnosti kao problema adaptacije. Ovaj termin naglašava potrebu za razumevanjem šireg aspekta faktora nastanka, razvoja i održavanja problema, ali i nudi mnogo alternativnih načina u razumevanju pristupa problemima adaptacije. Pored konceptualnih problema, u radu su diskutovani i metodološki problemi aktuelnih klasifikacija koji ukazuju na to da su one nepouzdane, nevalidne i da ne ispunjavaju kriterijume dobrog klasifikovanja.
doi:10.19090/gff.2019.1.115-129 fatcat:jh5qqsdnifc6ph64sei34gpum4