Localities of three rare mammal species in central and northeastern Poland

Grzegorz Lesiński, Jakub Gryz
2008 Fragmenta Faunistica  
Fr a g m e n t a Fa u n is t ic a 51 (1): 6 3 -6 9 , 2008 P L IS S N 0015-9301 © M u s e u m a n d In s t it u A b stra ct: A nalyses o f 6 9 co llectio n s o f the taw n y o w ls ' p ellets (2 8 containing over 100 prey item s) revealed the pres ence o f three rare m am m al sp ecies on several localities in central and northeastern Poland: Muscardinus avellanarius (11 localities), Sicista betulina (3 ), and Crocidura leucodon (2). The obtained results supplem ented data on their distri bution
more » ... c lo se to the borders o f continuous ranges. The K am pinos Forest w as confirm ed as important refuge o f M. avel lanarius, and the low er basin o f the B iebrza V a lle y for b othM . avellanarius and S. betulina. K e y w o r d s: Crocidura leucodon, Muscardinus avellanarius, Sicista betulina, distribution, ta w n y o w l's p ellets, M a zo v ia , Pod lasie In t r o d u c t i o n ANDRZEJEWSKI R. 2003. Drobne ssaki ow adożem e i gryzonie. In: ANDRZEJEWSKI R. (ed.), K am pinoski Park N arodo w y. I. pp. 6 5 5 -6 6 3 . K am pinoski Park N arodow y, Izabelin, 728 pp. BALĆIAUSKIENE L. 2005. A nalysis o f T aw ny O w l (S tr ix a lu c o ) fo o d remains as a to o l for long-term m onitoring o f sm all m am m als. A cta Z o o lo g ica Lituanica 15: 8 5 -8 9 . BALĆIAUSKIENE L., Ju ŚKAITIS R. & A t k o ĆAITIS O. 2005. The diet o f the T aw ny O w l (S tr ix a lu c o ) in south-w estern Lithuania during the breeding period. A cta Z o ologica Lituanica 15: 13-20. B a r a n a u s k a s K., B a l ĆIAUSKAS L. & MaŻEIKYTE R. 2005. V ilnius city theriofauna. A cta Z o ologica Lituanica 1 5 :2 2 8 -2 3 8 . DZJAMJANĆYK V. T. 1988. C harcovy spektr zvycajnaj njajasyci (S trix a lu c o L.) u Belarusi. V esci A N B SSR , Seryja bijalagicnyh nauk, 4: 8 6 -9 1 . G o s z c z y ń s k i J., J a b ło ń s k i P., L e s iń s k i G. & R o m a n o w s k i J. 1993. Variation in diet o f T aw ny O w l S tr ix a lu c o L. along an urbanization gradient. A cta O m ithologica 27: 1 1 3 -1 2 3 . GRISANOV G. V. & BELJAKOV V . V. 2000. N azem nyje pozvonocnyje Kaliningradskoj oblasti. KG U , Kaliningrad. GRYZ J., K r a u z e D. & G o s z c z y ń s k i J. (in press). The sm all m am m als o f W arsaw as based on the analysis o f taw ny o w l S tr ix a lu co pellets. A nnales Z o o lo g ici Fennici 45. J ę d r z e je w s k i W ., J ę d r z e je w s k a B ., Z ub K., R u p r e c h t A. L. & B y s t r o w s k i C. 1994. R esource use b y T aw ny O w ls S tr ix a lu c o in relation to rodent fluctuations in B iałow ieża N ational Park, Poland. Journal o f A vian B iology 25: 3 0 8 -3 1 8 . KOWALSKI K. 1961. M ateriały do znajom ości fauny ssaków P u szczy Piskiej. A cta T heriologica 4: 2 9 5 -2 9 6 . KOWALSKI M. & L e s iń s k i G. 1988. Drobne ssaki w pokarm ie pu szczyk a S tr ix alu co znad jeziora Łuknajno. Chrońmy Przyrodę O jczystą 4: 8 0 -8 2 . K rapp F. 1999. C ro c id u ra le u c o d o n (Hermann, 1780). In: MITCHELL-JONES A. J., AMORI G., BOGDANOWICZ W., K r y ś t u f e k B ., R e ijn d e r s P. J. H., S p it z e n b e r g e r F., S tu b b e M. J. B. T h is s e n M ., V o h r a l± k V. & Z im a J. (eds), The atlas o f European m am m als, pp. 6 4 -6 5 . Poyser Natural H istory, London, 4 8 4 pp. LESIŃSKI G , BLICHARSKI M. & S ie le c k i M. 1998. Stanowisko smużki Sicista betulina koło Warszawy. Kulon 3: 101-103. LUNIAK M. & NOWICKI W. 1990. W ystępow anie ssaków w W arszaw ie. In: ZIMNY H. (ed.), Funkcjonow anie układów ek o lo g iczn y ch w warunkach zurbanizow anych, pp. 2 3 0 -2 4 5 . W ydaw nictw o SG G W -A R , W arszawa. MORRIS P. A. 1999. M uscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758). In: MITCHELL-JONES A. J., AMORI G , BOGDANOWICZ W., K r y ś tu e e k B., R h jn d e r s P. J. H., S p itz e n b e r g e r F., S tu b b e M. J. B., T h isse n M.,
doi:10.3161/00159301ff2008.51.1.063 fatcat:ayttusgoerawjdvth6aomlybnm