İlköğretim Okullarında Uygulanan Mesleki Çalışmalarda Yaratıcı Drama Uygulamasının Öğretmenlerin İletişim Becerilerine Etkisi

Birsen Kılıçaslan Binici
2013 Yaratıcı Drama Dergisi  
Özet Bu araştırma ile Kartal Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nda mesleki çalışmalar (seminer dönemi) kapsamında iletişim becerileri konusunda yaratıcı drama ve düz anlatım yöntemlerinin etkililiğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Kartal Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğretmenlerinden toplam 50 öğretmen yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ersan ve Balcı tarafından geliştirilen "İletişim Becerileri Envanteri" kullanılmıştır. Envanter deney ve kontrol
more » ... y ve kontrol gruplarına program öncesinde ön test olarak uygulanmıştır. Ön test ölçümünün ardından deney grubuna 12 saatten oluşan yaratıcı drama yönteminin ve kontrol grubuna da aynı süreyi kapsayan düz anlatım yönteminin kullanıldığı iletişim becerileri eğitim programı gerçekleşmiştir. Uygulamaların ardından deney ve kontrol gruplarına aynı ölçme aracı son test olarak uygulanmıştır. Verilerle ilgili istatistiksel analizler Windows/SPSS 13.0 programında değerlendirilmiştir. İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerde kullanılan yaratıcı drama ve düz anlatım yöntemlerinin etki düzeyini ve etki düzeyleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılarak gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan analizler ile iletişim becerileri açısından düz anlatım yöntemi ve yaratıcı drama yöntemi zihinsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla karşılaştırılmıştır. Anahtar Sözcükler: Mesleki çalışmalar (seminer dönemi), iletişim becerileri, kişilerarası iletişim, yaratıcı drama, düz anlatım. Abstract The aim of the present survey was to compare the effectiveness of "creative drama" and "traditional techniques" used at "Kartal M.E. V. Primary School" during vocational seminars. 50 teachers from "Kartal M.E. V. Primary School" participated in the present study. There were two groups in this survey, namely experimental and control groups. In order to collect the data, "communicative skills inventory" which was developed by Ersan and Balcı was used. This inventory was applied to the "experimental" group and to the "control" group as the pretest before our program. After the assessment of the pretest, the experimental group took an educational program of communicative skills through creative drama techniques for 12 hours, whereas the control group took the same course through traditional techniques. After these applications, the same means of assessment was given once again to both groups of teachers. The analysis related to the data was evaluated by "windows/SPSS 13.0 program. To be able to see the impact and understand the difference between "Creative Drama", and "traditional techniques", which are used to improve the communicative skills during the training sessions, "Mann Whitney U" and "Wilcoxon Marked Desks Test" were used. The analyses revealed that traditional techniques were only effective in terms of mental conditions, whereas creative drama could affect not only the mental conditions, but their emotions and behavioral patterns as well.
doi:10.21612/yader.2013.006 fatcat:ubrd4xj4zrdy5e3qs4evq2uvki