Pozice nespisovných variet ve stylu nové české literatury

Peter Mareš
2020 Stylistyka  
Pozice nespisovných variet ve stylu nové èeské literatury 1 PETR MAREŠ (Praha) Specifika umìleckého stylu K výrazným rysùm umìleckého stylu jako jednoho z hlavních funkèních stylù patøí fakt, ûe je (pøi zásadní jednotì podloûené dominancí estetické funkce) 2 v porovnání s ostatními styly neobyèejnì diferencovaný a promìnlivý. Sta-nis³aw Gajda poukázal na to, ûe funkèní styly jsou reprezentovány sítí ûánrùa právì ûánrové styly zde tvoøí velmi rozsáhlý a rùznorodý soubor. Zvláštní dùleûitost
more » ... vá i øada dalších druhù stylu, o nichû Stanis³aw Gajda pojednává: styly individuální, 3 skupinové, generaèní, dobové apod. (srov. Gajda 2012: 62-63). S naèrtnutou povahou umìleckého stylu souvisí také šíøe a rozmanitost jazykových prostøedkù a zpùsobù textové výstavby, jeû se v nìm vyuûívají, resp. mohou vyuûívat. Nemùûeme tak podat celkový výèet druhù prostøedkù a postupù, které jsou v nìm pøípustné, a ani tìch, které jsou pro nìj pøíznaèné. I kdyû se ze strany cenzury èi kritiky projevovaly rùzné pokusy o restrikci, vývoj umìlecké literatury smìøoval k prosazení práva volnì operovat 219
doi:10.25167/stylistyka.25.2016.13 fatcat:wmsv6bu5zbbgbp7qybx5avecku