YILLAR BAZINDA TRAVMAT‹K DALAK PATOLOJ‹LER‹NDEK‹ TEDAV‹ YAKLAfiIMLARIMIZ

Kartal E¤itim, Araflt›rma Hastanesi, T›p Dergisi, Cengiz Mentefi, Ayhan Erdem‹r, Erhan Tunçay, Cem Gezen, Feyyaz Onuray, Selahattin Vural
unpublished
1 D r. L ü t f i K › r d a r K a r t a l E ¤ i t i m v e A r a fl t › r m a H a s t a n e s i 1. Genel Cerrahi Klini¤i B a fl v u r u t a r i h i : 4. 11. 2 0 0 3 , K a b u l t a r i h i : 2 2. 7. 2 0 0 4 Son y›llara kadar travmatik dalak patalojileri cerrahisinde tart›fl›lmaz tek tedavi yöntemi olan splenektomi, gerek splenektomi olmufl hastalardaki postoperatif komplikasyonlar›n iyi tan›mlanabilmesi ve gerekse ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonras› dönemdeki teknik geliflmeler sonucu
more » ... eliflmeler sonucu yerini uygun vakalarda koruyucu ve konservatif giriflimlere b›rakm›flt›r. Küçük ve izole dalak yaralanmalar›nda koruyucu dalak cerrahisi olarak nonoperatif tedaviyi savunanlar›n say›s› gittikçe artmaktad›r. Bununla beraber bu hastalarda efllik eden di¤er organ yaralanmalar›n›n atlanmamas› için s›k› bir hasta, hasta yak›n›, yo¤un bak›m ve doktor iflbirli¤ine gereksinim vard›r 1-4. Koruyucu dalak cerrahisinin esas gerekçesini oluflturan splenektomi sonras› sepsisin önlenmesi için önerilen uzun süreli profilaktik penisilin, polivalan pnomokoksik afl› ve splenik ototransplantasyon beklenen etkiyi sa¤lamam›flt›r 5. Çal›flmalar göstermifltir ki hematolojik bozukluklar› önlemek için %10'luk, immunolojik bozukluklar› önlemek için %25'lik dalak kütlesi kendi kan dolafl›m› ile kalmal›d›r 6,7. Klini¤imize 1998-2003 y›llar› aras›nda 230 dalak travmal› hasta baflvurmufltur. Hastalar›n 168'i (%73) erkek, 62'si (%27) kad›nd›r. Hastalar›n yafl ortalamas› 29'dur. Hastalardaki dalak yaralanmas› 191 (%83) tanesinde künt, 43 (%18) tanesinde penetran kar›n yaralanmas›na ba¤l› idi. Dalak travmal› hastalar›n 135'ine splenektomi, 47'sine splenorafi, 20'sine k›smi splenektomi yap›ld›. Yirmisekiz hastaya konservatif yaklafl›m uyguland›. Hastalar›n 152'sinde (%66) yandafl organ yaralanmalar› mevcuttu. Ameliyat sonras› komplikasyon oran› splenektomilerde %17, dalak koruyucu giriflimlerde %5, konservatif kal›nanlarda %3.5'tur. Toplam 20 hasta kaybedilmifltir (%8,7) ve bunlar›n hepsi de¤ifltirilmifl travma skoru (RTS) 2'nin alt›nda splenektomize hastalard›r. ‹zole dalak travmal› hastalardan splenektomi yap›lanlar›n ortalama hastanede kal›fl süreleri 6 gündür. Dalak koruyucu ifllem yap›lanlarda bu süre 7.1 gündür. Dalak ile birlikte yandafl organ yaralanmas› olanlar›n hastanede kal›fl süreleri ortalama 14 gündür. Konservatif tedavi edilenlerde bu süre 10 gündür. Anahtar kelimeler: Dalak, travma, konservatif, tedavi OUR APPROACH TO SPLENIC TRAUMAS ACCORDING TO YEARS Two hundred and thirty patients were admitted to our clinic with splenic injuries, between 1998 and 2003. 168 (73%) patients were male, 62 (27%) patients were female. The average age of patents were 29 years. There were 191 (83%) blunt and 43 (18%) penetrating injuries. The management of our cases involved splenectomy in 135, splenoraphy in 47 and partial splenectomy in 20 and 28 patients were treated conservatively. There were concomitant organ injuries in 152 (66%) patients. Complication rate after splenectomy was 17%, after splenoraphy 5% and in conservatively treated cases it was 3,5%. Mortality was 8,7% (20 patients) and they were all splenectomized patients having RTS less than 2. Splenectomized patients having isolated spleen injury were hospitalized 6 days, patients treated by splenoraphy this is about 7,1 days. Patients having concomitant organ injury were hospitalized approximately 14 days. In conservatively treated patients average hospitalization was 10 days.
fatcat:zvoo7rldkfe33dks3iyrqptxay