Trust in School Principal and Self-efficacy as Predictors of Teacher Professionalism

Serkan Koşar
2015 TED EĞİTİM VE BİLİM  
Bu araştırmada ilköğretim kurumu (ilkokul ya da ortaokul) öğretmenlerinin öğretmen profesyonelizmi, okul müdürüne güven ve öz yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya 279 ilköğretim kurumu öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen öz
more » ... yeterliğinin ve öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin öğretmen profesyonelizmiyle pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler verdiğini göstermektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları, öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin ve öz yeterlik algılarının profesyonelizm algılarını yordayan önemli değişkenler olduğunu doğrular niteliktedir. Çalışmada öğretmen profesyonelizminin geliştirilmesine ve sonraki araştırmalara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur. Öğretmen profesyonelizmi Okul müdürüne güven Öz yeterlik
doi:10.15390/eb.2015.4562 fatcat:hmdjisuyrzc43dbq35cmyrd3n4