Sociodemographic characteristics of the elderly forced migrants in Serbia

Vesna Lukic
2015 Stanovništvo  
na negativnu socijalnu selekciju i visoku potrebu za finansijskom podrškom. .OMXþQH UHþL: izbeglice, prisilna migracija, stari, popis, Srbija Uvod 6WDULML PLJUDQWL VYH VX YLãH X IRNXVX NDNR GHPRJUDID WDNR L LVWUDåLYDþD X drugim disciplinama, ponajviše usled izvesnosti porasta ove populacije u UD]YLMHQLP ]DSDGQRHYURSVNLP ]HPOMDPD NRMH VX YHü VXRþHQH VD XEU]DQLP procesom starenja stanovništva. Ciljne JUXSH RYLK SURXþDYDQMD ELOR GD MH UHþ R SULVLOQRM LOL GREURYROMQRM PLJUDFLML þLQH OLFD NRMD VH
more » ... VHOMDYDMX X VWDULMHP GREX XNOMXþXMXüL L SRYUDWQX PLJUDFLMX DOL L PLJUDQWL NRML VX doživeli starost u zemlji imigracije. Unutrašnje migracije lica u starijem dobu (varijabilnost, determinante i posledice migracionih odluka, prome-QH PLJUDFLRQLK SXWDQMD WUHQGRYL L LQWHQ]LWHW PLJUDFLMD X EXGXüQRVWL X YHüRM PHUL VX SUHGPHW SURXþDYDQMD LVWUDåLYDþD L] 6$'-a, dok su stariji LPLJUDQWL QDURþLWR X IRNXVX DXWRUD L] evropskih zemalja. Do pomenutog SRYHüDQMD EURMD VWDULMLK LPLJUDQDWD X UD]YLMHQLP ]DSDGQRHYURSVNLP zemljama došlo je kako zbog spajanja porodica, tako i zbog toga što Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd.
doi:10.2298/stnv1501039l fatcat:lp2yvlxszvdc7h3tpvflgt42m4