سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک

دکتر سمیه ایزدجو, دکتر علی فیضی لائین, آیدا شریفی حداد, دکتر نگار مروت‌دار, دکتر دنیا فرخ تهرانی
2020 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: تأخیر در تشخیص PABC (سرطان پستان مرتبط با بارداری) شایع است و عدم آگاهی از PABC ممکن است بررسی تصویربرداری به‌موقع یا بیوپسی را متوقف کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی یافته­های ماموگرافی و سونوگرافی در زنان با PABC انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی و گذشته‌نگر ۲۴ بیمار مبتلا به سرطان پستان در دوران حاملگی و شیردهی در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازه زمانی 97-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ویژگی­های ماموگرافی و سونوگرافی بالینی در 24 زن با PABC
more » ... ی در 24 زن با PABC انجام شد. تشخیص PABC پس از بررسی بافت‌شناسی در تمام بیماران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 22) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج،PABC در 6 بیمار (25%) در دوران بارداری و در ١٨ بیمار (75%) بعد از زایمان تشخیص داده شد. شایع‌ترین علت بستری، توده پستان (83%) بود. شایع‌ترین یافته در امتحان ماموگرافی، توده سینه با میکروکلسیفیکاسیون (40%) بود. شایع‌ترین یافته در سونوگرافی، توده سینه (3/83%) بود. شایع‌ترین تظاهر در سونوگرافی، توده هیپواکوئیک با اکوژنسیته هتروژن همراه با حاشیه نامنظم بود و با جهت‌گیری عمودی قرار گرفته بود. یافته­های مربوط به آسیب‌شناسی، کارسینوم مهاجم داکتال را در 22 بیمار (66/91%) نشان داد و یک بیمار (16/4%) دارای کارسینوم غیرمهاجم و یک بیمار (16/4%) دارای کارسینوم التهابی بود. نتیجه‌گیری: ظاهر اولتراسوند PABC ممکن است متفاوت از سرطان پستان در زنان غیرباردار باشد و یافته­های اولتراسوند مانند جزء کیستیک برجسته، اینهنسمنت (افزایش وضوح رنگ توده) خلفی و جهت‌گیری موازی یافته­های غیرمعمول در PABC نیست. بنابراین یافته­های اولتراسوند می­تواند ضایعات خوش‌خیم پستان را در دوران بارداری و شیردهی تقلید کند. ماموگرافی و اولتراسوند، دو روش تکمیلی تصویربرداری در زنان با توده قابل لمس در دوران بارداری و شیردهی است.
doi:10.22038/ijogi.2020.17287 doaj:8540bcc34ec74320942480d4a275913d fatcat:tjf2knko4bbkhagbhshbek2j64