FORMATION WAYS COLLOQUIAL LEXIS IN ENGLISH FILM DISCOURSE

S. Maslova
2020 Lviv Philological Journal  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології Одеського національного морського університету вул. Мечникова, 34, Одеса, Україна Статтю присвячено вивченню способів творення розмовної лексики у сучасному англійськомовному кінодискурсі Метою роботи є визначення лінгвальної природи розмовної лексики у сучасному англійськомовному кінодискурсі. Значну увагу у дослідженні приділено вивченню розмовної лексика на прикладі англійськомовного кінодискурсу, який потрактовано у роботі як процес
more » ... рення і сприйняття фільму, смисл якого складається у результаті взаємодії декількох семіотичних систем. З'ясовано, що текстовою реалізацією кінодискурсу є кінотекст, який розуміємо як зв'язне, цілісне й завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних (лінгвістичних) і невербальних знаків, що організовані відповідно до замислу автора за допомогою кінематографічних кодів, зафіксоване на матеріальному носії і призначене для відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами. Визначено, що кінодіалог імітує розмовне мовлення на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівні, модифікуючи його відповідно до задуму авторів кінофільму. Виявлено, що розмовна лексика в кінодіалогах відіграє важливу роль, створюючи достовірний образ кожного персонажа та передаючи оцінні значення. Одиниці розмовної лексики можуть існувати у мові самостійно, як неологізми, або ж формуватися на основі загальної літературної мови, вбираючи у себе нові значення чи відтінки значень. У кінодіалозі розмовна лексика включає, головним чином, загальновживані слова, що позначають явища життя, природи, суспільства, світ емоцій і відчуттів людини. За допомогою структурного аналізу виявлено способи творення досліджуваних одиниць в англійськомовному кінодискурсі. Доведено, що основними способами творення одиниць розмовної лексики, що використовуються в англійськомовному кінодискурсі, є використання готових слів, трансформація мовної одиниці, запозичення, словоскладання, скорочення, конверсія, метафоричне переосмислення, фразові дієслова та ідіоматичні вирази. Дослідження демонструє, що одиниці розмовної лексики у формі готових слів або виразів використовуються в англійськомовному кінодискурсі приблизно у третині випадків (31,4%). Серед способів творення одиниць розмовної лексики основне місце посідає метафоричне переосмислення (18,6%), що передбачає використання лексичної одиниці літературної мови із новим значенням. Також досить частотним вважаємо скорочення (10,8%), що є типовими саме для молодіжного мовлення. Розмовна лексика, утворена шляхом поєднання декількох лексичних елементів, також застосовується досить часто: цеодиниці, утворені шляхом словоскладання (8,8%) та ідіоматичні вирази (8,8%). Ключові слова: способи творення, розмовна лексика, англійськомовний кінодискурс, кінотекст, кінодіалог. The article deals with the colloquial lexis producing units' key ways used in English film discourse. Its goal is to investigate the colloquial lexis lingual nature in modern English film discourse. The research's starting point is that film discourse is a reproduction process and film's perception, which the message is the several semiotic systems' mutual interaction. The article also focuses on the fact that film text is a cinema discourse textual realization, which is cohesive, complete text fragment expressed by verbal and non-verbal signs, organized according to the author's intention, using cinematic codes, fixed on a material medium, and intended for reproduction on a screen, and audience's audio-visual perception. The research's methodological basis is a film dialogues' complex linguistic analysis, which present colloquial speech at different language levels: phonetical, lexical, syntactical, and is transformed due to the author's intention. Units of colloquial vocabulary can exist in the language independently, as neologisms, or be formed on the basis of general literary language, forming new meanings or shades of meaning. In film dialogue, colloquial vocabulary includes mainly common words denoting the phenomena of life, nature, society, the world of human emotions and feelings. With the structural analysis help the ways of the studied units creation in the English-language film discourse are revealed. It has been also worked out, that colloquial lexis in film dialogues creates a characters' true image and represents different evaluative meanings. The study's results can be summarised as follows: according to their formation ways, the most commonly used colloquial lexis units in English film discourse are ready words or expressions (31.4%), though metaphorical rethinking (18.6%), shortening (10.8%), compounding (8.8%) and idiomatic expressions (8.8%) are also important colloquial lexis producing units' ways.
doi:10.32447/2663-340x-2020-8.19 fatcat:7plbz5dmengjpowekg7gfqvdlu