The effect of classıcal Turkish and Western music on university students' exam stress level, blood pressure and pulse rate: a randomized controlled trial

Nilay BEKTAŞ AKPINAR, Merve CERAN, Birol ÖZKALP
2020 Journal of Health Sciences and Medicine  
Cite this article as / Bu makaleye atıf için: Bektaş Akpınar N, Ceran MA, Özkalp B. The effect of classical Turkish and Western music on university students' exam stress level, blood pressure and pulse rate: a randomized controlled trial. ABSTRACT Introduction: Exam stress may cause anxiety, worry, emotion and condition changes in university students. Students use various methods to cope with exam stress. Music is a method used to cope with anxiety that reduces the stress level of individuals
more » ... el of individuals by creating a deep relaxation and providing a therapeutic environment. This research was carried out in a randomized controlled pre-test and post-test to examine the effect of regular Classical Turkish and Western music on university students' exam stress level, blood pressure and pulse findings. Material and Method: The sample of the study consisted of 88 students (40 experiments, 48 controls) studying in different departments at this University between November 2017 and February 2018. Data were collected by exam anxiety scale and personal information form. The experiment group was played 25 minutes 4 days a week total 6 weeks and Classic Western and Classical Turkish music just before the exam. Examination anxiety scale was re-applied to the experimental and control groups just before the examination, and the vital sign findings of the students were examined. Findings: The mean score of the experimental group was 41.40±9.40 and the postest mean score was 23.20±4.16 and there was a statistically significant difference (p<0.01). In addition, diastolic, systolic blood pressure and pulse rate of the students in the group who listen to music were lower than those who did not listen to music. Conclusion: It has been determined that regular music performance is an effective method in reducing the stress levels and anxiety levels of the students. ÖZ Giriş: Sınav stresi üniversite öğrencilerinde kaygı, endişe, duygu durum değişikliklerine neden olabilmektedir. Öğrenciler sınav stresi ile baş edebilmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Müzik ise bireylerde derin düzeyde relaksasyon oluşturup, terapötik ortam sağlayarak bireylerin stres düzeylerini azaltan kaygı ile baş etmede kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırma düzenli Klasik Türk ve Batı müziği dinletilmesinin üniversite öğrencilerinin sınav stres düzeyi, kan basıncı ve nabız bulgularına etkisini incelemek amacıyla ön test-son test randomize kontrollü olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Aralık 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Üniversitede farklı bölümlerde okuyan toplamda 88 öğrenci (40 deney, 48 kontrol) oluşturmuştur. Veriler 'sınav kaygı ölçeği' ve 'kişisel bilgi formu' ile toplanmıştır. Deney grubuna 6 hafta boyunca haftada 4 gün -25 dakika ve sınavdan hemen önce Klasik Batı ve Klasik Türk Müziği dinletilmiştir. Deney ve kontrol grubuna sınavdan hemen önce sınav kaygı ölçeği tekrar uygulanmış, öğrencilerin kan basıncı ve nabız bulgularına bakılmıştır. Bulgular: Deney grubunun sınav kaygı ölçeği ön test ortalama puanı 41.40±9.40 ve son test ortalama puanı 23.20±4.16 olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Ayrıca müzik dinleyen grupta yer alan öğrencilerin diastolik, sistolik kan basıncı ve nabız değerleri müzik dinlemeyen gruba göre daha düşük tespit edilmiştir. Sonuç: Düzenli müzik dinletisinin öğrencilerin sınav stres düzeylerini ve anksiyetelerini azaltmada etkili bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, sınav stresi, müzik dinletisi, hemşirelik 217 Bektaş Akpınar et al. The effect of classical Turkish and Western music J Health Sci Med 2020; 3(3): 216-220
doi:10.32322/jhsm.681640 fatcat:be3f6stcu5f3zh3u2xyk5rb4ke