A Theological Option for a Dialogue Between the Christian West and East in Europe
Teologická opce pro dialog křesťanského Západu a Východu v Evropě

Pavel Ambros
2015 Studia theologica  
Můžeme -li hovořit o jednotě Východu a Západu prvního tisíciletí, je na místě z rozličných pozic promýšlet výzvu ekumenického patriarchy Bartoloměje I., pronesenou při návštěvě papeže Františka dne 30. 11. 2014 na závěr slavení božské liturgie v patriarchálním chrámu sv. Jiří v Istanbulu pro třetí tisíciletí. Víru, kterou jsme společně zachovávali první tisíciletí, jsme povoláni opět učinit základem naší jednoty. 1 Dílčí, tím nutně zužující zorný úhel studie, nemá uzavřít, ale spíše otevřít
more » ... uzi, kterou vnáší do ekumenických dialogů právě víra. Změny, které mění podobu života církevních společenství, se odehrávají v oblasti, kterou teologie tradičně popisuje jako předpoklady víry. Ty mají, mimo jiné, ontologii a psychologii konkrétního člověka či společenství. Otázka, jak se dnes může a v budoucnu bude moci víra univerzální církve projevovat v jednotlivých, nutně pluriformních tradicích, například jako konsensus, je dnes spojena s kulturními stereotypy, které brání -podobně jako v minulosti -svědkům víry (křesťanům různých tradic) přijmout víru jako milost, totiž jako absolutní nárok z Boží strany. Studie chce proto poukázat na rozdíl mezi proklamací k dialogu a teologickou opcí pro dialog ve třech krocích: předkládá fenomén proklamací k dialogu jako určitou mozaiku nereflektovaných kulturních východisek, dále zohledňuje proměny podob angažovanosti, proč dnešní člověk věří (nástup detradicionalizované spirituality) v reflexi ekumenického hnutí, a konečně reflektuje pomocnou typologizaci a etapy, jež pro současnou diskuzi v pravoslavné teologii nastolil Georg Florovskij. A v návaznosti k tomu je možné připomenout, že i tato "generační vý-* Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.300/20.0154, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. 1 Bartolomeo, "In attesa di un comune concilio ecumenico," L'Osservatore romano, 1. -2. 12. 2014, s. 9.
doi:10.5507/sth.2015.018 fatcat:s5kwc6eflvfepcdyrmcjghsbwm