POLITOLOŠKA LEKTIRA: ŠTO ČITATI Can we avoid another financial crisis?

Steve Keen, Ivan Lasić
unpublished
Knjiga autora Stevea Keena Can we avoid another financial crisis? obrađuje tematiku nastanka kriza u tržišnim ekonomi-jama. Kako bi objasnio mehanizam nastanka kriza, Keen kriti-zira temeljne postulate mainstream neoklasične ekonomske teorije, pritom se oslanjajući na teoriju koju je razvio američki ekonomist Hyman Minsky (1919.-1996.). Temeljni Keenov argument na kojem počiva ova knjiga jest da se smislena makroeko-nomska teorija ne može izgraditi na postavkama neoklasične mikroekonomije koja
more » ... fokus stavlja ponašanje pojedinačnog aktera usmjereno prema maksimizaciji koristi ili profita. Nave-deno shvaćanje makroekonomije koje je utemeljeno na mikroe-konomskim postavkama ne uzima u obzir važnost financijskog sektora i novca, ili tim faktorima ne pridaje mnogo značaja. Upravo zbog takvog simplističkog shvaćanja makroekonomije, neoklasična teorija, prema Keenu, nije prikladna za objašnjenje nastanka kriza. Kao alternativu takvom pristupu, Keen predlaže pomak prema teoriji kompleksnih sustava koja svoju eksplana-tornu snagu ne temelji na proučavanju pojedinih entiteta, već na proučavanju interakcija među entitetima. U Keenovoj knjizi naglasak se stavlja na krizu iz 2008. godine-prvu iznimno razornu krizu koja je pogodila nacionalno gos-podarstvo Sjedinjenih Američkih Država u razdoblju nakon kraja Drugoga svjetskog rata. Keenovo objašnjenje nastanka kriza temelji se na hipotezi financijske nestabilnosti koju je razvio već spomenuti Minsky. Osnovna ideja njegove teorije jest da je sklonost krizama i ciklusima inherentno obilježje kapitalističke ekonomije. Sama priroda kapitalizma, naime, navodi aktere na optimistično djelovanje te na preuzimanje rizika, što rezultira inovacijama. Pojava inovacija nužno podrazumijeva određenu Ivan Lasić, student treće godine preddiplomskog studija Politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
fatcat:jdn2e3wtn5hbrmufc2h6zhqeue